Eiendomsrettslige begreper - Eiendomsrett.no®

Eiendomsrettslige begreper

 

A

Abandonering

Akseptfrist

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Aksessorisk mothevd

Alders tids bruk

Allemannsretten

Allmenning

Allmenningsrett

Allmennhetens hevd

Andelsbrev

Ansvarsrett

Arealplanlegging

Avgift

Avhending

Avhendingslova

Avledet erverv

Avskiping

B
Boligareal

Boligbyggelag

Boligbyggelagsloven

Bolighai

Boligkjøp

Boligsameie

Boligseksjon

Boligutleie

Bopel

Boplikt

Borettslag

Borettslagsloven

Bortfester

Bruksnummer

Bruksrett

Budfrist

Bustadsoppføringslova

Bygdeallmenning

Byggesaksforskriften

Byggherre

Bygsel

C

Casus fortuitus (force majeure)

Culpa

Culpaansvar

Culpa in contrahendo

D

Dagmulkt

Debitor

Deklaratorisk lovgivning

Delingsforretning

E

Eiendom

Eiendomsmegler

Eiendomsmegling

Eiendomsmeglingsloven

Eiendomsregisteret

Eiendomsrett

Eiendomsskatt

Eierseksjon

Eierseksjonsloven

Eierseksjonssameie

Ekspropriasjon

Ekspropriasjonserstatningslova

Entreprenør

Entreprise

Erstatning

F

Fast eiendom

Festeavgift

Festeavtale

Festenummer

Fester

Festetomt

Festnet bruk

Fideikommiss

Forbruker

Forbrukertilsynet

Forkjøpsrett

Forpaktning

Forsikring

Forsinkelse

Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrenteloven

Fremleie

G

Gjeld

Gjenboer

Gjenstand

Godtroererverv

Grannelova

Grensemerke

Grov uaktsomhet

Grunnboken

Grunnbokshjemmel

Grunnboksutskrift

Grunneiendom

Grunneier

Gårdsnummer

H

Hevd

Hevdslova

Heving

Hus

Husleie

Husleieloven

Husstandsfellesskapsloven

Hærverk

Håndverker

Håndverkertjenester

Håndverkertjenesteloven

I

Immaterialrett

Innbo

Innmark

Investering

Investor

J

Jordsameie

Jordskifte

Jordskifterett

K

Kjøp

Kjøper

Kjøpskontrakt

Klagenemnda for håndverkertjenester på fast eiendom

Kløyvd eiendomsrett

Kontrakt

Kontraktsbrudd

Kreditor

L

Langhevd

Leiekontrakt

Leilighet

Løsøre

Lån

M

Mangel

Marbakke

Markedsføringsloven

Markedsrådet

Matrikkel

Matrikkelbrev

Matrikkelgård

Matrikkellova

Mellomgrenser

Merverdiavgift (MVA)

Merverdiavgiftsloven

Mislighold

Misligholdsbeføyelse

Morarente

Mothevd

Målebrev

N

Nabo

Naboloven

Nabovarsel

Nøytral reklamasjon

O

Objektivt ansvar

Omskiping

Oppmålingsforretning

Oreigningsloven

P

Partiell bruksrett

Plan- og bygningsloven

Preseptorisk lovgivning

Primærrom (boligareal)

R

Ransakelse

Regress

Rekkehus

Reklamasjon

Reklamasjonsfrist

Reklamasjonskrav/reklamasjonsrett

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester

Reklamasjonsplikt

Rente

Rettsvern

S

Salg

Sameie

Sameieloven

Seksjon

Seksjonering

Seksjonsnummer

Sekundærrom

Selger

Selvstendig mothevd

Servitutt

Servituttloven

Sivil sak

Simpel uaktsomhet

Skatt

Skifte

Skjøte

Statsallmenning

Strandbakke

T

Teig

Teigblanding

Tilbakeholdsrett

Tinglysning

Tinglysningsgebyr

Tinglysningsloven

Tinglyst

Total bruksrett

Tomtefeste

Tomtefesteloven

Tredjepart

U

Uaktsomhet

Ulovfestet objektivt ansvar

Uskyldig nyttesrett

Utbyggingsrett

Utmark

V

Vanhjemmel

Verditakst bolig

Y

Ytelse mot ytelse

Å

Åsetesrett

Åsetestakst

Rull til toppen