Eiendomsrettslige begreper - Eiendomsrett.no®

Eiendomsrettslige begreper

 

A

Abandonering

Akseptfrist

Aksessorisk mothevd

Alders tids bruk

Allemannsretten

Allmenning

Allmenningsrett

Allmennhetens hevd

Andelsbrev

Ansvarsrett

Arealplanlegging

Avgift

Avhending

Avhendingslova

Avledet erverv

Avskiping

B
Boligareal

Boligbyggelag

Boligbyggelagsloven

Bolighai

Boligkjøp

Boligsameie

Boligseksjon

Boligutleie

Bopel

Boplikt

Borettslag

Borettslagsloven

Bortfester

Bruksnummer

Bruksrett

Budfrist

Bustadsoppføringslova

Bygdeallmenning

Byggesaksforskriften

Byggherre

Bygsel

C

Casus fortuitus (force majeure)

Culpa

Culpaansvar

Culpa in contrahendo

D

Dagmulkt

Debitor

Deklaratorisk lovgivning

Delingsforretning

E

Eiendom

Eiendomsmegler

Eiendomsmegling

Eiendomsmeglingsloven

Eiendomsregisteret

Eiendomsrett

Eiendomsskatt

Eierseksjon

Eierseksjonsloven

Eierseksjonssameie

Ekspropriasjon

Ekspropriasjonserstatningslova

Entreprenør

Entreprise

Erstatning

F

Fast eiendom

Festeavgift

Festeavtale

Festenummer

Fester

Festetomt

Festnet bruk

Fideikommiss

Forbruker

Forbrukertilsynet

Forkjøpsrett

Forpaktning

Forsikring

Forsinkelse

Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrenteloven

Fremleie

G

Gjeld

Gjenboer

Gjenstand

Godtroererverv

Grannelova

Grensemerke

Grov uaktsomhet

Grunnboken

Grunnbokshjemmel

Grunnboksutskrift

Grunneiendom

Grunneier

Gårdsnummer

H

Hevd

Hevdslova

Heving

Hus

Husleie

Husleieloven

Husstandsfellesskapsloven

Hærverk

Håndverker

Håndverkertjenester

Håndverkertjenesteloven

I

Immaterialrett

Innbo

Innmark

Investering

Investor

J

Jordsameie

Jordskifte

Jordskifterett

K

Kjøp

Kjøper

Kjøpskontrakt

Klagenemnda for håndverkertjenester på fast eiendom

Kløyvd eiendomsrett

Kontrakt

Kontraktsbrudd

Kreditor

L

Langhevd

Leiekontrakt

Leilighet

Løsøre

Lån

M

Mangel

Marbakke

Markedsføringsloven

Markedsrådet

Matrikkel

Matrikkelbrev

Matrikkelgård

Matrikkellova

Mellomgrenser

Merverdiavgift (MVA)

Merverdiavgiftsloven

Mislighold

Misligholdsbeføyelse

Morarente

Mothevd

Målebrev

N

Nabo

Naboloven

Nabovarsel

Nøytral reklamasjon

O

Objektivt ansvar

Omskiping

Oppmålingsforretning

Oreigningsloven

P

Partiell bruksrett

Plan- og bygningsloven

Preseptorisk lovgivning

Primærrom (boligareal)

R

Ransakelse

Regress

Rekkehus

Reklamasjon

Reklamasjonsfrist

Reklamasjonskrav/reklamasjonsrett

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester

Reklamasjonsplikt

Rente

Rettsvern

S

Salg

Sameie

Sameieloven

Seksjon

Seksjonering

Seksjonsnummer

Sekundærrom

Selger

Selvstendig mothevd

Servitutt

Servituttloven

Sivil sak

Simpel uaktsomhet

Skatt

Skifte

Skjøte

Statsallmenning

Strandbakke

T

Teig

Teigblanding

Tilbakeholdsrett

Tinglysning

Tinglysningsgebyr

Tinglysningsloven

Tinglyst

Total bruksrett

Tomtefeste

Tomtefesteloven

Tredjepart

U

Uaktsomhet

Ulovfestet objektivt ansvar

Uskyldig nyttesrett

Utbyggingsrett

Utmark

V

Vanhjemmel

Verditakst bolig

Y

Ytelse mot ytelse

Å

Åsetesrett

Åsetestakst

Rull til toppen