Rettspraksis Arkiver - Eiendomsrett.no

Rettspraksis

Hytteeiere vant frem i tvist om eiendomsrett til fire hytter i Sel kommune

I slutten av januar 2021 behandlet Eidsivating lagmannsrett en sak gjeldende tvist om eiendomsrett til fire hytter på Putten seter i Sel kommune. Hyttene ble solgt i tidsrommet juni 1986 til januar 1987. Grunneier av eiendommen hevdet i 2017 å være eier av alle fire hyttene. Han mente at kjøpekontraktene ikke hadde medført en endelig …

Hytteeiere vant frem i tvist om eiendomsrett til fire hytter i Sel kommune Les mer »

Beregning av prisavslag etter avhendingsloven

Beregning av prisavslag etter avhendingsloven

Hvordan beregnes prisavslag? Avhendingslova § 4-12 gir kjøperen en rett på prisavslag ved mangel, men hvor stort prisavslag man har krav på kan være vanskelig å lese ut av bestemmelsen. Den angir hvordan prisavslaget skal beregnes, men hvordan dette fungerer i praksis kan imidlertid fremstå uklart. For å fastsette størrelsen på prisavslaget, vil beregningsmodellen være …

Beregning av prisavslag etter avhendingsloven Les mer »

Erstatning og prisavslag ved mangelfull drenering

Feil ved drenering – sjekk dine rettigheter her!

Rettspraksis: Når kan man kreve erstatning og prisavslag dersom det er feil ved drenering? Man kan som forbruker etter håndverkertjenesteloven §§ 25 og 28 kreve prisavslag og erstatning som følge av mangel ved utførelsen av en håndverkertjeneste, eksempelvis ved drenering. Prisavslag og erstatning forutsetter i første omgang at det foreligger en mangel. Om det forelå …

Feil ved drenering – sjekk dine rettigheter her! Les mer »

Råteskader

Erstatning ved mangler i nytt bygg

Rettspraksis: Sak om erstatning grunnet råteskader i nytt bygg En forbruker kan ved feil eller mangler i nytt bygg kreve erstatning. Det rettslige grunnlaget for dette er i dag bustadoppføringsloven § 35. Rt-1968-782 (Byggmester) gjaldt et nyoppført hus hvor det oppstod råteskader i ytterkledningen. Byggherren krevde som følge av dette erstatning av byggmesteren. Byggmesteren hadde …

Erstatning ved mangler i nytt bygg Les mer »

Prisavslag ved feil knyttet til det elektriske anlegget

Rettspraksis: Prisavslag grunnet feil ved det elektriske anlegget Det elektriske anlegget er en helt grunnleggende del av boligen. Kvaliteten på det elektriske anlegget er viktig for sikkerhet og trivsel i boligen. Feil ved det elektriske anlegget kan forekomme både i nyoppførte og eldre boliger. Underrettspraksis viser at feil ved anlegget ofte berettiger prisavslag. Det er …

Prisavslag ved feil knyttet til det elektriske anlegget Les mer »

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøpers undersøkelsesplikt ved boligkjøp

Rettspraksis: Undersøkelsesplikt ved kjøp av bolig Kjøper har etter avhendingslova § 3-10 en generell plikt til å foreta undersøkelser i forbindelse med boligkjøp. Kjøper kan etter bestemmelsen ikke påberope seg mangler som ville ha blitt avdekket ved en undersøkelse. Rt-2010-103 (Tertnes) er illustrerende i denne sammenheng. Høyesterett tok i saken stilling til et krav om …

Kjøpers undersøkelsesplikt ved boligkjøp Les mer »

Undersøkelsesplikt ved kjøp av bolig

Betydningen av kjøpers undersøkelsesplikt ved boligkjøp

Kjøper har i forbindelse med et boligkjøp en undersøkelsesplikt etter avhendingslova § 3-10. Plikten innebærer at kjøper ikke kan påberope seg et forhold som en mangel, dersom kjøper kjente eller måtte kjenne til forholdet da kjøpet ble inngått. I tillegg vil det ikke foreligge en mangel dersom kjøper har unnlatt å etterkomme anmodning fra selger …

Betydningen av kjøpers undersøkelsesplikt ved boligkjøp Les mer »

Heving av boligkjøp

Heving av boligkjøp

Heving av boligkjøp – Hva sier rettspraksis? Har du oppdaget feil eller mangler ved boligen din, vil du i visse tilfeller kunne gjøre mangelsbeføyelser gjeldende overfor selger. Det kan være alt fra retting av mangelen, til prisavslag eller heving. Sistnevnte beføyelse er den mest alvorlige. Derfor er terskelen for å kunne kreve heving tilsvarende høy. …

Heving av boligkjøp Les mer »

Reklamasjon

Hvilke krav stilles til en reklamasjon?

Rettspraksis: Avhendingslovens regler om reklamasjon Har du oppdaget feil eller mangler ved boligen eller foreligger det en forsinkelse ved leveringen, må du som kjøper fremsette en reklamasjon for å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. Dette følger av avhendingslova § 4-19 første ledd. Bestemmelsen regulerer fremsettelse av nøytral reklamasjon. Man må som kjøper, innen rimelig tid etter at …

Hvilke krav stilles til en reklamasjon? Les mer »

Rull til toppen