Husleieloven med lovkommentarer Arkiver - Side 2 av 3 - Eiendomsrett.no®

Husleieloven med lovkommentarer

Husleieloven paragraf 2-7 med lovkommentar

Husleieloven § 2-7 med lovkommentar

Husleieloven § 2-7 angir tidspunktet for mangelsbedømmelsen. Tidspunktet har betydning for hvem som bærer risikoen for mangelen.  Ordlyden i bestemmelsen er som følger: § 2-7 Tiden for mangelsbedømmelsen. Om husrommet har en mangel, skal bedømmes ut fra forholdene på tidspunktet for overleveringen, jf. § 2-1. Skjer overleveringen senere enn avtalt, og dette beror på forhold på …

Husleieloven § 2-7 med lovkommentar Les mer »

Husleieloven paragraf 2-8 med lovkommentar

Husleieloven § 2-8 med lovkommentar

Husleieloven § 2-8 gir regler om reklamasjon. Bestemmelsen knytter seg til leierens plikt til å reklamere på oppfyllelsesavvik overfor utleier. I motsetning til kjøpslovene inneholder den ikke noen absolutt reklamasjonsfrist. Bestemmelsens ordlyd er som følger: § 2-8 Reklamasjon. Leieren taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom det ikke er gitt melding​1 til …

Husleieloven § 2-8 med lovkommentar Les mer »

Husleieloven paragraf 1-1 med lovkommentar

Husleieloven § 1-1 med lovkommentar

Husleieloven § 1-1 regulerer lovens virkeområde, og avgrenser mot forhold som omfattes av andre kontraktslover. Bestemmelsen avgjør hvilke tilfeller loven gjelder for, og ikke. Loven gjelder for forbrukerforhold og mellom næringsdrivende.  Husleieloven § 1-1 lyder som følger: § 1-1.​1 Lovens virkeområde m.v. Loven gjelder avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag. Loven gjelder selv om bruksrett …

Husleieloven § 1-1 med lovkommentar Les mer »

Husleieloven paragraf 2-6 med lovkommentar

Husleieloven § 2-6 med lovkommentar

Husleieloven § 2-6 regulerer leierens forundersøkelser. Den innebærer imidlertid ingen plikt for leieren til å undersøke husrommet før avtaleinngåelsen. Tredje ledd fastslår dessuten at utleierens opplysningsplikt alltid går foran – er strengere – enn virkningene av leierens forundersøkelser. Ordlyden i husleieloven § 2-6 er som følger: § 2-6.Forundersøkelse m.v. Det som leieren kjente eller måtte …

Husleieloven § 2-6 med lovkommentar Les mer »

Husleieloven paragraf 2-2 med lovkommentar

Husleieloven § 2-2 med lovkommentar

Husleieloven § 2-2 gir generelle krav til husrommets tilstand ved overtakelse. Bestemmelsen etablerer noen minstekrav til hva leieren kan forvente fra husrommet. Dersom disse minimumskravene ikke er oppfylt, fastslår bestemmelsen at det foreligger mangel. Ordlyden i husleieloven § 2-2 er som følger: § 2-2.​1 Generelle krav til tilstand Husrommet skal ved overleveringen​2 være i samsvar med de …

Husleieloven § 2-2 med lovkommentar Les mer »

Husleieloven paragraf 2-12 med lovkommentar

Husleieloven § 2-12 med lovkommentar

Husleieloven § 2-12 regulerer heving av leieavtale. Bestemmelsen krever, i likhet med øvrig kontraktslovgivning, at det foreligger «vesentlig mislighold». Dersom slikt mislighold ikke ennå har inntrådt, men sannsynligheten er overveiende, kan det også være hevingsrett. Siste ledd angir visse begrensninger for en potensiell hevingsrett. Bestemmelsen gir hjemmel for leierens hevingsrett. Hevingsretten er inngripende for selger, …

Husleieloven § 2-12 med lovkommentar Les mer »

Husleieloven § 2-13 med lovkommentar

Husleieloven § 2-13 gir leieren rett på erstatning for tap som følger av forsinkelse eller mangel. Bestemmelsen gir anvisning på et objektivt erstatningsansvar, men oppstiller visse vilkår for fritak. Bestemmelsen bygger på et så kalt kontrollansvar, som er gjennomgående i hele kontraktslovgivningen. Bestemmelsen i husleieloven § 2-13 har seks ledd. Første ledd angir hovedregelen for …

Husleieloven § 2-13 med lovkommentar Les mer »

Husleieloven paragraf 2-10 med lovkommentar

Husleieloven § 2-10 med lovkommentar

Husleieloven § 2-10 regulerer retting av mangel. Bestemmelsen gjelder både leietakers rettekrav og utleiers rett til å rette. Rettingen skal skje for selgers regning. Utbedring av mangler utgjør en forlengelse av retten til naturaloppfyllelse. Retting er en misligholdsbeføyelse som er gjennomgående i hele kontraktslovgivningen. Den er også lovfestet i husleieloven. Ordlyden i husleieloven § 2-10 …

Husleieloven § 2-10 med lovkommentar Les mer »

Rull til toppen