Husleieloven med lovkommentarer Arkiver - Eiendomsrett.no®

Husleieloven med lovkommentarer

Husleieloven § 1-8 med lovkommentar

Husleieloven § 1-8 oppstiller et forbud mot diskriminering ved utleie av husrom. Bestemmelsen regulerer både den innledende vurderingen av leietaker, i tillegg til oppsigelse. Ved diskriminering vil reglene i likestillings- og diskrimineringsloven komme til anvendelse. Bestemmelsen er nesten identisk til regelen i burettslagslova § 1-5 og bustadbyggjelagslova § 1-4. Som nevnt overfor gjelder bestemmelsen i …

Husleieloven § 1-8 med lovkommentar Les mer »

Husleieloven § 1-7 med lovkommentar

Husleieloven § 1-7 slår fast at erstatningsansvar dersom det har oppstått skade på person ikke reguleres av lovens regler. Dersom det er snakk om erstatning, vil de alminnelige erstatningsreglene komme til anvendelse. Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse Bestemmelsen stadfester at reglene i husleieloven ikke vil komme til anvendelse dersom det er snakk om skade på …

Husleieloven § 1-7 med lovkommentar Les mer »

Husleieloven § 1-5 med lovkommentar

Husleieloven § 1-5 regulerer risikoen for sending av meldinger. Bestemmelsen gjelder for situasjonene der den ene parten har sendt en melding, og denne ikke kommer frem, eller er forsinket. Dersom meldingen er sendt på forsvarlig vis, sier bestemmelsen at avsenderen likevel kan gjøre meldingen gjeldende. Dersom du lurer på om ditt forhold overhodet faller innenfor …

Husleieloven § 1-5 med lovkommentar Les mer »

Husleieloven § 1-3 med lovkommentar

Husleieloven § 1-3 regulerer husleieavtaler som er inngått på grunnlag av standardvilkår. Bestemmelsen sier uttrykkelig at standardvilkårene vil gjelde med mindre det skriftlig opplyses om eventuelle avvik. Likevel er ikke bestemmelsen til hinder for at avtale som er gunstigere for leieren enn standardvilkårene, kan legges til grunn. Husleieloven har ingen særlige regler om standardvilkår, og …

Husleieloven § 1-3 med lovkommentar Les mer »

Husleieloven paragraf 7-2 med lovkommentar

Husleieloven § 7-2

Husleieloven § 7-2 gjelder ved framleie av husrommet. Bestemmelsen angir den alminnelige regelen for framleie, som gir visse begrensninger. Bestemmelsen lyder som følger: § 7-2. Den alminnelige regelen om framleie Leieren har ikke adgang til å framleie eller på annen måte overlate sin bruksrett til andre uten samtykke fra utleieren, med mindre annet følger av …

Husleieloven § 7-2 Les mer »

Husleieloven paragraf 8-1 med lovkommentar

Husleieloven § 8-1 med lovkommentar

Husleieloven § 8-1 regulerer adgangen til å overføre leieforpliktelsen til ny leietaker. Bestemmelsen setter visse vilkår for slik overføring. Bestemmelsen lyder som følger: § 8-1. Den alminnelige regelen om overføring Leieren har ikke​ adgang til å overføre sine rettigheter eller plikter etter leieavtalen til andre uten samtykke fra utleieren, med mindre annet følger av avtale …

Husleieloven § 8-1 med lovkommentar Les mer »

Husleieloven paragraf 2-17 med lovkommentar

Husleieloven § 2-17 med lovkommentar

Husleieloven § 2-17 regulerer betydningen av offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger. Dette gjelder innskrenkninger gitt i lov eller i vedtak i medhold av lov. Bestemmelsen lyder som følger: § 2-17. Offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger Bestemmelsene om mangler​ gjelder tilsvarende dersom den avtalte bruk hindres av bestemmelser i lovgivningen eller offentlig vedtak i medhold av lov. Det sentrale ved bestemmelsen er …

Husleieloven § 2-17 med lovkommentar Les mer »

Rull til toppen