Husleie Arkiver - Eiendomsrett.no®

Husleie

Husleieloven § 1-8 med lovkommentar

Husleieloven § 1-8 oppstiller et forbud mot diskriminering ved utleie av husrom. Bestemmelsen regulerer både den innledende vurderingen av leietaker, i tillegg til oppsigelse. Ved diskriminering vil reglene i likestillings- og diskrimineringsloven komme til anvendelse. Bestemmelsen er nesten identisk til regelen i burettslagslova § 1-5 og bustadbyggjelagslova § 1-4. Som nevnt overfor gjelder bestemmelsen i …

Husleieloven § 1-8 med lovkommentar Les mer »

Husleieloven § 1-7 med lovkommentar

Husleieloven § 1-7 slår fast at erstatningsansvar dersom det har oppstått skade på person ikke reguleres av lovens regler. Dersom det er snakk om erstatning, vil de alminnelige erstatningsreglene komme til anvendelse. Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse Bestemmelsen stadfester at reglene i husleieloven ikke vil komme til anvendelse dersom det er snakk om skade på …

Husleieloven § 1-7 med lovkommentar Les mer »

Husleieloven § 1-5 med lovkommentar

Husleieloven § 1-5 regulerer risikoen for sending av meldinger. Bestemmelsen gjelder for situasjonene der den ene parten har sendt en melding, og denne ikke kommer frem, eller er forsinket. Dersom meldingen er sendt på forsvarlig vis, sier bestemmelsen at avsenderen likevel kan gjøre meldingen gjeldende. Dersom du lurer på om ditt forhold overhodet faller innenfor …

Husleieloven § 1-5 med lovkommentar Les mer »

Husleieloven § 1-3 med lovkommentar

Husleieloven § 1-3 regulerer husleieavtaler som er inngått på grunnlag av standardvilkår. Bestemmelsen sier uttrykkelig at standardvilkårene vil gjelde med mindre det skriftlig opplyses om eventuelle avvik. Likevel er ikke bestemmelsen til hinder for at avtale som er gunstigere for leieren enn standardvilkårene, kan legges til grunn. Husleieloven har ingen særlige regler om standardvilkår, og …

Husleieloven § 1-3 med lovkommentar Les mer »

Husleieloven paragraf 2-6 med lovkommentar

Husleieloven § 2-6 med lovkommentar

Husleieloven § 2-6 regulerer leierens forundersøkelser. Den innebærer imidlertid ingen plikt for leieren til å undersøke husrommet før avtaleinngåelsen. Tredje ledd fastslår dessuten at utleierens opplysningsplikt alltid går foran – er strengere – enn virkningene av leierens forundersøkelser. Ordlyden i husleieloven § 2-6 er som følger: § 2-6.Forundersøkelse m.v. Det som leieren kjente eller måtte …

Husleieloven § 2-6 med lovkommentar Les mer »

Standardkontrakt husleie

Standardkontrakt ved husleie

Som utleier av hus bør man anvende en standardkontrakt som regulerer de vesentligste punkter i leieforholdet. Dette vil være forhold som partene i leieavtalen, hva leieavtalen gjelder, leieforholdets varighet og pris. I tillegg er det anbefalt å bruke en standardkontrakt som sier noe om partenes plikter, samt regulerer leieforholdets opphør. Vedlagt ligger standardkontrakt for husleie …

Standardkontrakt ved husleie Les mer »

Rull til toppen