Feil og mangler Arkiver - Side 2 av 5 - Eiendomsrett.no

Feil og mangler

Uforutsette grunnforhold gir erstatning

Uforutsette grunnforhold som grunnlag for erstatning

Uforutsette grunnforhold på eiendommen kan etter rettspraksis gi grunnlag for erstatning. Rt-2002-696 (NEBB-tomta) er i denne forbindelse illustrerende. Dommen er veiledende for hvordan domstolene i praksis foretar vurderinger av uforutsette grunnforhold som mulige mangler ved eiendommen. Høyesterett kommer også her med noen viktige prinsipielle uttalelser som kan være av betydning i andre saker med et …

Uforutsette grunnforhold som grunnlag for erstatning Les mer »

Arealsvikt som grunnlag ved prisavslag

Arealsvikt som grunnlag for prisavslag

Etter Høyesteretts praksis kan det foreligge grunnlag for krav på prisavslag mot boligselger dersom det oppgitte boligareal ikke samsvarer med det faktiske arealet. Rt-2003-612 (Arealsvikt) er veiledende for denne typen saksforhold. I lys av denne dommen gis det i det følgende en kort fremstilling av hvordan slike saker løses i praksis, herunder hvilke forhold domstolene …

Arealsvikt som grunnlag for prisavslag Les mer »

Prisavslag etter fuktskade

Prisavslag som følge av fuktskader i boligen

Fuktskader er et typisk mangelsgrunnlag for å rette krav mot boligselger. Et aktuelt krav ved fuktskader vil være prisavslag. Prisavslag i boligforhold reguleres av avhendingslova § 4-12. Nedenfor presenteres en dom som bidrar til veiledning for hvordan slike saker løses av domstolene i praksis, herunder hvilke vurderinger som gjøres rundt mangelsforholdet i prisavslagsvurderingen. Fuktskader i …

Prisavslag som følge av fuktskader i boligen Les mer »

Heving på grunnlag av hussopp

Hussopp som grunnlag for heving av boligkjøp

Problemstillinger om heving av boligkjøp forekommer ofte. Ikke sjelden skyldes det tilfeller av hussopp. Slike forhold reguleres av avhendingslova § 4-13. Vilkåret er her at mangelen (hussoppen) utgjør et såkalt «vesentleg avtalebrot». Dette vilkåret gir anvisning på en høy terskel. Det er altså kun de mer alvorlige/omfattende forhold som gir rett til å heve et …

Hussopp som grunnlag for heving av boligkjøp Les mer »

Selger heve boligkjøp

Når kan selger heve boligkjøpet?

Når kan selger heve avtale om boligkjøp? Selgers misligholdsbeføyeler For å kunne gjennomføre et kjøp av fast eiendom kreves det at både selger (realdebitor) og kjøper (realkreditor) oppfyller sin del av avtalen. Dersom en av partene ikke oppfyller sin del av avtalen foreligger det mislighold. Ved mislighold utløses dette enkelte rettigheter for motparten i avtalen, …

Når kan selger heve boligkjøpet? Les mer »

Rettigheter ved salg av bolig

Rettigheter ved salg av bolig

Hvilke rettigheter har selgeren ved salg av bolig? Hva kan selger kreve ved mangelfull ytelse fra kjøper? For å kunne gjennomføre et kjøp av fast eiendom kreves det at både selger (realdebitor) og kjøper (realkreditor) oppfyller sin del av avtalen. Dersom en av partene ikke oppfyller sin del av avtalen foreligger det mislighold. Ved mislighold …

Rettigheter ved salg av bolig Les mer »

Erstatning som følge av mangel knyttet til varmeanlegg

Rettspraksis: Mangel på varmeanlegget ga erstatning Saken i LA-2017-170154 gjaldt mangler etter håndverkertjenesteloven ved utført rørleggerarbeid i nyoppført bolig. Retten fant at det mangelfulle arbeidet i forbindelse med varmeanlegget ga rett på erstatning for utbedringskostnadene. Erstatningen ble fastsatt skjønnsmessig. Varmeanlegget er en sentral del av boligen. Arbeidet må utføres etter en faglig forsvarlig standard. Dette …

Erstatning som følge av mangel knyttet til varmeanlegg Les mer »

Beregning av prisavslag etter avhendingsloven

Beregning av prisavslag etter avhendingsloven

Hvordan beregnes prisavslag? Avhendingslova § 4-12 gir kjøperen en rett på prisavslag ved mangel, men hvor stort prisavslag man har krav på kan være vanskelig å lese ut av bestemmelsen. Den angir hvordan prisavslaget skal beregnes, men hvordan dette fungerer i praksis kan imidlertid fremstå uklart. For å fastsette størrelsen på prisavslaget, vil beregningsmodellen være …

Beregning av prisavslag etter avhendingsloven Les mer »

Rull til toppen