Feil og mangler

Feil ved det elektriske anlegget ved kjøp av bolig

Enhver bolig har et elektrisk anlegg, men kvaliteten på anlegget vil ofte variere ut fra boligens alder. Feil ved det elektriske anlegget er vanlig ved kjøp av eldre boliger. Det kan imidlertid også være feil ved det elektriske anlegget ved nyere eller nyoppførte boliger. Feilene og mangler ved el-anlegget kan være vanskelig å avdekke, og …

Feil ved det elektriske anlegget ved kjøp av bolig Read More »

Erstatning og prisavslag ved mangel knyttet til drenering (rettspraksis)

Man kan som forbruker etter håndverkertjenesteloven §§ 25 og 28 kreve prisavslag og erstatning som følge av mangel ved utførelsen av en håndverkertjeneste, eksempelvis ved drenering. Prisavslag og erstatning forutsetter i første omgang at det foreligger en mangel. Om det forelå mangler ved utførelsen av en drenering måtte Oslo tingrett ta stilling til i TOSLO-2017-119990. …

Erstatning og prisavslag ved mangel knyttet til drenering (rettspraksis) Read More »

Erstatning ved mangler i nytt bygg (råteskader)

En forbruker kan ved feil eller mangler i nytt bygg kreve erstatning. Det rettslige grunnlaget for dette er i dag bustadoppføringsloven § 35. Rt-1968-782 (Byggmester) gjaldt et nyoppført hus hvor det oppstod råteskader i ytterkledningen. Byggherren krevde som følge av dette erstatning av byggmesteren. Byggmesteren hadde selv bestemt byggemåten for huset. Byggherren fikk ikke medhold …

Erstatning ved mangler i nytt bygg (råteskader) Read More »

Prisavslag ved feil knyttet til det elektriske anlegget

Det elektriske anlegget er en helt grunnleggende del av boligen. Kvaliteten på det elektriske anlegget er viktig for sikkerhet og trivsel i boligen. Feil ved det elektriske anlegget kan forekomme både i nyoppførte og eldre boliger. Underrettspraksis viser at feil ved anlegget ofte berettiger prisavslag. Det er imidlertid noen momenter rettspraksis viser at man som …

Prisavslag ved feil knyttet til det elektriske anlegget Read More »

Kjøpers undersøkelsesplikt ved boligkjøp

Kjøper har etter avhendingslova § 3-10 en generell plikt til å foreta undersøkelser i forbindelse med boligkjøp. Kjøper kan etter bestemmelsen ikke påberope seg mangler som ville ha blitt avdekket ved en undersøkelse. Rt-2010-103 (Tertnes) er illustrerende i denne sammenheng. Høyesterett tok i saken stilling til et krav om prisavslag på grunnlag av mangel ved …

Kjøpers undersøkelsesplikt ved boligkjøp Read More »

Betydningen av kjøpers undersøkelsesplikt ved boligkjøp

Kjøper har i forbindelse med et boligkjøp en undersøkelsesplikt etter avhendingslova § 3-10. Plikten innebærer at kjøper ikke kan påberope seg et forhold som en mangel, dersom kjøper kjente eller måtte kjenne til forholdet da kjøpet ble inngått. I tillegg vil det ikke foreligge en mangel dersom kjøper har unnlatt å etterkomme anmodning fra selger …

Betydningen av kjøpers undersøkelsesplikt ved boligkjøp Read More »

Heving av boligkjøp etter rettspraksis

Har du oppdaget feil eller mangler ved boligen din, vil du i visse tilfeller kunne gjøre mangelsbeføyelser gjeldende overfor selger. Det kan være alt fra retting av mangelen, til prisavslag eller heving. Sistnevnte beføyelse er den mest alvorlige. Derfor er terskelen for å kunne kreve heving tilsvarende høy. I Rt-1998-1510 (Ekte hussopp) tok Høyesterett stilling …

Heving av boligkjøp etter rettspraksis Read More »

Heving ved arealavvik

Arealavvik er uttrykkelig regulert i avhendingslova (avhl.) § 3-3 som gjelder arealsvikt. Denne angir at et arealsvikt utgjør en mangel, dersom arealet er «vesentleg mindre» enn det selgeren har opplyst om. Dersom mangelen innebærer et «vesentleg avtalebrot» vil det være grunnlag for heving, jf. avhl. § 4-13 (1). Rettspraksis gir imidlertid svært få eksempler på …

Heving ved arealavvik Read More »

Heving ved skadedyr

Heving krever at mangelen innebærer «vesentleg avtalebrot», jf. avhendingslova (avhl.) § 4-13 (1). Dette tilsier en høy terskel. Rettspraksis viser at skadedyr i bolig kan gi grunnlag for heving. Alvorlighetsgraden av skadedyrangrepet vil imidlertid være av stor betydning for hvorvidt et prisavslag anses tilstrekkelig. Heving er sjelden berettiget dersom mangelen kan utbedres og kompenseres for …

Heving ved skadedyr Read More »

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen