Bustadoppføringslova

Feil ved det elektriske anlegget ved kjøp av bolig

Enhver bolig har et elektrisk anlegg, men kvaliteten på anlegget vil ofte variere ut fra boligens alder. Feil ved det elektriske anlegget er vanlig ved kjøp av eldre boliger. Det kan imidlertid også være feil ved det elektriske anlegget ved nyere eller nyoppførte boliger. Feilene og mangler ved el-anlegget kan være vanskelig å avdekke, og …

Feil ved det elektriske anlegget ved kjøp av bolig Read More »

Erstatning ved mangler i nytt bygg (råteskader)

En forbruker kan ved feil eller mangler i nytt bygg kreve erstatning. Det rettslige grunnlaget for dette er i dag bustadoppføringsloven § 35. Rt-1968-782 (Byggmester) gjaldt et nyoppført hus hvor det oppstod råteskader i ytterkledningen. Byggherren krevde som følge av dette erstatning av byggmesteren. Byggmesteren hadde selv bestemt byggemåten for huset. Byggherren fikk ikke medhold …

Erstatning ved mangler i nytt bygg (råteskader) Read More »

Prisavslag ved feil knyttet til det elektriske anlegget

Det elektriske anlegget er en helt grunnleggende del av boligen. Kvaliteten på det elektriske anlegget er viktig for sikkerhet og trivsel i boligen. Feil ved det elektriske anlegget kan forekomme både i nyoppførte og eldre boliger. Underrettspraksis viser at feil ved anlegget ofte berettiger prisavslag. Det er imidlertid noen momenter rettspraksis viser at man som …

Prisavslag ved feil knyttet til det elektriske anlegget Read More »

Oppfyllelsesfristen ved oppføring av ny bolig

Det vil som oftest være avtalt en oppfyllelsesfrist mellom partene. Noen ganger kan det derimot være uenigheter om når boligen skal være klar til overlevering. Det kan eksempelvis være inntatt formuleringer om leveringstidspunktet i avtalen som forstås ulikt av partene. Rt-2011-670 (Nye Major) og Rt-2011-679 (Kruses gate) er i denne forbindelse illustrerende.  Kort om saksforholdet …

Oppfyllelsesfristen ved oppføring av ny bolig Read More »

Avhl. § 4-19 – når begynner reklamasjonsfristen å løpe?

Ved mangler er det typiske vilkåret at det må reklameres «innen rimelig tid». Dette følger eksempelvis av hvtjl. § 22 første ledd, buofl. § 30 første ledd og avhl. § 4-19. Fristen begynner å løpe når kjøper har fått eller burde ha fått kjennskap til mangelen. Enkelte ganger kan det likevel være vanskelig å vite …

Avhl. § 4-19 – når begynner reklamasjonsfristen å løpe? Read More »

Bustadoppføringslova paragraf 6a med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 6 a med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 6 a er en generell bestemmelse som klargjør at skriftlighetskrav i loven ikke er til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon. Bestemmelsen ble inntatt ved lov 21. desember 2001 nr. 117. Den åpner for at forbrukeren på forhånd kan akseptere at elektronisk kommunikasjon blir benyttet der det ellers er skriftlighetskrav i loven. Elektronisk kommunikasjon …

Bustadoppføringslova § 6 a med lovkommentar Read More »

Bustadoppføringslova paragraf 5 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 5 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 5 regulerer risikoen for sending av melding. Tilsvarende bestemmelser finnes i kjøpsloven § 82, håndverkertjenesteloven § 4, avhendingsloven § 2-8 og forbrukerkjøpsloven § 4. Hovedregelen er at mottakeren har risikoen for at meldingen blir borte eller skadet underveis, forutsatt at meldingen er forsvarlig sendt. Det er ikke noe krav om at meldingen må være skriftlig. …

Bustadoppføringslova § 5 med lovkommentar Read More »

Bustadoppføringslova § 4 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 4 regulerer forholdet til annen lovgivning. Første ledd Forholdet til kjøpsloven Første ledd regulerer forholdet til kjøpsloven. Det kan tenkes at det oppstår spørsmål om grensen mellom entrepriseavtaler og kjøp av løsøreting. Bestemmelsen presiserer at bustadoppføringslova kun gjelder dersom ikke annet følger av kjøpsloven. Tilsvarende prinsipp er lagt til grunn i håndverkertjenesteloven. Forholdet …

Bustadoppføringslova § 4 med lovkommentar Read More »

Bustadoppføringslova paragraf 1b med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 1b med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 1b gir styret i et eierseksjonssameie rett til å gjøre gjeldende krav som knytter seg til fellesarealer etter reglene i eierseksjonsloven § 60 første ledd tredje punktum. Bestemmelsen ble lagt til med lov 16. juni 2017 nr. 65 (eierseksjonsloven). Den fungerer som en henvisning, hvor det nærmere innholdet følger av eierseksjonsloven § 60 …

Bustadoppføringslova § 1b med lovkommentar Read More »

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen