Bustadoppføringslova Arkiver - Eiendomsrett.no®

Bustadoppføringslova

Råteskader

Erstatning ved mangler i nytt bygg

Rettspraksis: Sak om erstatning grunnet råteskader i nytt bygg En forbruker kan ved feil eller mangler i nytt bygg kreve erstatning. Det rettslige grunnlaget for dette er i dag bustadoppføringsloven § 35. Rt-1968-782 (Byggmester) gjaldt et nyoppført hus hvor det oppstod råteskader i ytterkledningen. Byggherren krevde som følge av dette erstatning av byggmesteren. Byggmesteren hadde …

Erstatning ved mangler i nytt bygg Les mer »

Prisavslag ved feil knyttet til det elektriske anlegget

Rettspraksis: Prisavslag grunnet feil ved det elektriske anlegget Det elektriske anlegget er en helt grunnleggende del av boligen. Kvaliteten på det elektriske anlegget er viktig for sikkerhet og trivsel i boligen. Feil ved det elektriske anlegget kan forekomme både i nyoppførte og eldre boliger. Underrettspraksis viser at feil ved anlegget ofte berettiger prisavslag. Det er …

Prisavslag ved feil knyttet til det elektriske anlegget Les mer »

Oppfyllelsesfrist boligoppføring

Oppfyllelsesfristen ved oppføring av ny bolig

Rettspraksis: Konflikt knyttet til oppfyllesfrist ved nyoppføring av bolig. Det vil som oftest være avtalt en oppfyllelsesfrist mellom partene. Noen ganger kan det derimot være uenigheter om når boligen skal være klar til overlevering. Det kan eksempelvis være inntatt formuleringer om leveringstidspunktet i avtalen som forstås ulikt av partene. Rt-2011-670 (Nye Major) og Rt-2011-679 (Kruses …

Oppfyllelsesfristen ved oppføring av ny bolig Les mer »

Reklamasjonsfrist

Når begynner reklamasjonsfristen å løpe ved boligkjøp?

Ved mangler er det typiske vilkåret at det må reklameres «innen rimelig tid». Dette følger eksempelvis av hvtjl. § 22 første ledd, buofl. § 30 første ledd og avhl. § 4-19. Fristen begynner å løpe når kjøper har fått eller burde ha fått kjennskap til mangelen. Enkelte ganger kan det likevel være vanskelig å vite …

Når begynner reklamasjonsfristen å løpe ved boligkjøp? Les mer »

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova regulerer avtaler mellom entreprenør og forbruker om oppføring av ny bolig. En forutsetning for at loven skal komme til anvendelse er at boligen ikke er ferdigstilt på avtaletidspunktet. Loven inneholder blant annet regler om entreprenørens plikter i forbindelse med arbeidet og hvilke krav forbrukeren kan gjøre gjeldende dersom det foreligger forsinkelse eller mangel i denne …

Bustadoppføringslova Les mer »

Bustadoppføringslova paragraf 6a med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 6 a med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 6 a er en generell bestemmelse som klargjør at skriftlighetskrav i loven ikke er til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon. Bestemmelsen ble inntatt ved lov 21. desember 2001 nr. 117. Den åpner for at forbrukeren på forhånd kan akseptere at elektronisk kommunikasjon blir benyttet der det ellers er skriftlighetskrav i loven. Elektronisk kommunikasjon …

Bustadoppføringslova § 6 a med lovkommentar Les mer »

Bustadoppføringslova paragraf 5 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 5 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 5 regulerer risikoen for sending av melding. Tilsvarende bestemmelser finnes i kjøpsloven § 82, håndverkertjenesteloven § 4, avhendingsloven § 2-8 og forbrukerkjøpsloven § 4. Hovedregelen er at mottakeren har risikoen for at meldingen blir borte eller skadet underveis, forutsatt at meldingen er forsvarlig sendt. Det er ikke noe krav om at meldingen må være skriftlig. …

Bustadoppføringslova § 5 med lovkommentar Les mer »

Bustadoppføringslova paragraf 4 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 4 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 4 regulerer forholdet til annen lovgivning. Første ledd Forholdet til kjøpsloven Første ledd regulerer forholdet til kjøpsloven. Det kan tenkes at det oppstår spørsmål om grensen mellom entrepriseavtaler og kjøp av løsøreting. Bestemmelsen presiserer at bustadoppføringslova kun gjelder dersom ikke annet følger av kjøpsloven. Tilsvarende prinsipp er lagt til grunn i håndverkertjenesteloven. Forholdet …

Bustadoppføringslova § 4 med lovkommentar Les mer »

Rull til toppen