Avhendingsloven med lovkommentar Arkiver - Side 2 av 5 - Eiendomsrett.no®

Avhendingsloven med lovkommentar

Avhendingsloven paragraf 7-3 med lovkommentar

Avhendingsloven § 7-3 med lovkommentar

Avhendingsloven § 7-3 regulerer partenes adgang til å kreve forsinkelsesrente ved rentetap etter forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 nr. 100. Bestemmelsen er ufravikelig til ugunst for kjøper ved forbrukerkjøp, jf. lovens § 1-2 annet ledd. Forsinkelse Avhendingsloven § 7-3 gjelder ved forsinkelse, enten av kjøpesummen eller av annet utestående beløp som ikke blir betalt i …

Avhendingsloven § 7-3 med lovkommentar Les mer »

Avhendingsloven paragraf 8-2 med lovkommentar

Avhendingsloven § 8-2 med lovkommentar

Ved ikrafttredelsen av avhendingsloven ble det foretatt to endringer i annen lovgivning: Panteloven § 2-2 første ledd og § 3-9 annet ledd bokstav a. Kjøpsloven §  første ledd. § 8-2. Endringar i andre lover Frå den tida lova tek til å gjelde, skal følgjande føresegner i andre lover endrast slik: – – –

Avhendingsloven paragraf 4-18 med lovkommentar

Avhendingsloven § 4-18 med lovkommentar

Avhendingsloven § 4-18 regulerer den rettslige stillingen når det hefter offentligrettslige rådighetsbegrensninger eller offentligrettslige byrder på eiendommen. Bestemmelsen er ufravikelig til ugunst for kjøperen ved forbrukerkjøp, jf. lovens § 1-2 annet ledd. Offentlige rådighetsbegrensninger og byrder Med offentligrettslige rådighetsbegrensninger menes i første rekke lover og vedtak som medfører begrensninger i kjøperens rett til å bruke …

Avhendingsloven § 4-18 med lovkommentar Les mer »

Avhendingsloven paragraf 4-17 med lovkommentar

Avhendingsloven § 4-17 med lovkommentar

Avhendingsloven § 4-17 regulerer kjøperens rettsstilling i de tilfeller der det foreligger rettsmangel ved eiendommen. Bestemmelsen er ufravikelig til ugunst for kjøperen ved forbrukerkjøp, jf. lovens § 1-2 annet ledd. Rettsmangel (eller vanhjemmel) foreligger når selgeren ikke eier eiendommen, eller når det hefter rettigheter på eiendommen som tredjemann kan gjøre gjeldende overfor kjøper. For de …

Avhendingsloven § 4-17 med lovkommentar Les mer »

Avhendingsloven paragraf 1-2 med lovkommentar

Avhendingsloven § 1-2 med lovkommentar

Avhendingsloven § 1-2 regulerer adgangen til å fravike loven, og definerer hva som utgjør et forbrukerkjøp. Utgangspunktet om fravikelighet Bestemmelsens første ledd slår fast utgangspunktet om at loven kan fravikes ved avtale. Avhendingsloven er følgelig en deklaratorisk (fravikelig) lov. Fravikeligheten gjelder bare så langt ikke annet fremkommer av loven selv. Annet ledd annet punktum kommer …

Avhendingsloven § 1-2 med lovkommentar Les mer »

Avhendingsloven paragraf 1-1a med lovkommentar

Avhendingsloven § 1-1a med lovkommentar

Avhendingsloven § 1-1a regulerer avhendingslovens anvendelse på andeler i borettslag. Avhending av andel i borettslag Bestemmelsens første ledd første punktum fastslår at avhendingsloven skal gjelde tilsvarende for avtaler om avhending av andeler i borettslag. Dette gjelder både den første overføringen av andelen og de senere overføringer. Loven vil gjelde for både registrerte borettslagsandeler og andeler …

Avhendingsloven § 1-1a med lovkommentar Les mer »

Avhendingsloven paragraf 1-1 med lovkommentar

Avhendingsloven § 1-1 med lovkommentar

Avhendingsloven § 1-1 regulerer virkeområdet for loven. Bestemmelsen trekker også opp grensen mot liknende disposisjoner som stiftelse av avgrensede rettigheter til fast eiendom, avhending av løsøre og avtaler om å utføre bygging eller annet arbeid på fast eiendom (entrepriseavtaler). Loven gjelder bare ved avhending av fast eiendom.  Bestemmelsene i Avhendingsloven § 1-1 regulerer hvilket avhendingsobjekt …

Avhendingsloven § 1-1 med lovkommentar Les mer »

Avhendingsloven paragraf 7-1 med lovkommentar

Avhendingsloven § 7-1 med lovkommentar

Avhendingsloven § 7-1 regulerer hvilke tap en part kan kreve erstatning for, samt utregningen av tapets størrelse. Bestemmelsen er ufravikelig til ugunst for kjøperen ved forbrukerkjøp, jf. § 1-2 andre ledd. Bestemmelsen i § 7-1 regulerer hva slags tap som kan kreves dekket når det foreligger grunnlag for erstatningsansvar for mislighold etter reglene i avhendingsloven. Bestemmelsen …

Avhendingsloven § 7-1 med lovkommentar Les mer »

Rull til toppen