Avhendingsloven med lovkommentar Arkiver - Eiendomsrett.no®

Avhendingsloven med lovkommentar

Avhendingsloven paragraf 4-9 med lovkommentar

Avhendingsloven § 4-9 med lovkommentar

Bestemmelsens anvendelsesområde omfatter kjøpers plikt til å undersøke eiendommen etter at vedkommende har tatt over bruken. § 4-9 er preseptorsisk, hvilket innebærer at den ikke kan fravikes til ugunst for kjøper ved forbrukerkjøp, jf. § 1-2 andre ledd. Den viktigste funksjonen til bestemmelsen er å danne et utgangspunkt for reklamasjonsfristen etter §§ 4-11, 4-13 andre …

Avhendingsloven § 4-9 med lovkommentar Les mer »

Avhendingsloven § 4-19 om reklamasjonsfrister etter boligkjøp

Avhendingsloven § 4-19 regulerer kjøperens reklamasjonsplikt ved mislighold fra selgerens side. Reklamasjon innebærer at kjøperen gir selgeren beskjed om at han gjør misligholdet gjeldende mot ham. Reklamasjonen må være utformet på en slik måte at selgeren får et varsel om at kjøperen kan komme til å gjøre gjeldende et misligholdskrav, som retting, heving, prisavslag eller …

Avhendingsloven § 4-19 om reklamasjonsfrister etter boligkjøp Les mer »

Avhendingsloven paragraf 4-10 med lovkommentar

Avhendingsloven § 4-10 med lovkommentar

Avhengingsloven § 4-10 gjelder retting av mangler. Nærmere bestemt regulerer den selgers adgang til å rette mangler og kjøpers adgang til å kreve retting.  Med «retting» menes utbedring av mangelen, slik at eiendommen blir i samsvar med kontrakten. Retting kan på denne måten sees som en del av kjøperens krav på naturaloppfyllelse. § 4-10 er ufravikelig, …

Avhendingsloven § 4-10 med lovkommentar Les mer »

Avhendingsloven paragraf 4-14 med lovkommentar

Avhendingsloven § 4-14 med lovkommentar

Avhendingsloven § 4-14 regulerer selgerens erstatningsansvar ved mangel på eiendommen. Bestemmelsen er ufravikelig til ugunst for kjøperen ved forbrukerkjøp, jf. § 1-2 andre ledd. Avhendingsloven § 4-14 inneholder vilkårene for erstatning. Erstatningens størrelse reguleres av bestemmelsene i kapittel 7.  Bestemmelsen tilsvarer stort sett § 4-5 om erstatning ved forsinkelse, og må ses i sammenheng med …

Avhendingsloven § 4-14 med lovkommentar Les mer »

Avhendingsloven paragraf 4-13 med lovkommentar

Avhendingsloven § 4-13 med lovkommentar

Avhendingsloven § 4-13 regulerer kjøperens rett til å heve på grunn av at det foreligger mangel ved eiendommen. Bestemmelsen er ufravikelig til ugunst for kjøperen ved forbrukerkjøp, jf. § 1-2 andre ledd.  (1) – kjøperens hevingsrett Etter første ledd har kjøperen rett til å heve avtalen hvis mangelen ved eiendommen innebærer et vesentlig kontraktsbrudd. Hva som utgjør …

Avhendingsloven § 4-13 med lovkommentar Les mer »

Avhendingsloven paragraf 4-12 med lovkommentar

Avhendingsloven § 4-12 med lovkommentar

Avhendingsloven § 4-12 regulerer kjøperens rett til prisavslag dersom det er mangel ved eiendommen. Bestemmelsen er ufravikelig til ugunst for kjøperen ved forbrukerkjøp, jf. Avhendingsloven § 1-2 andre ledd. (1) – forholdsmessig prisavslag Etter første ledd kan kjøperen kreve et forholdsmessig prisavslag dersom eiendommen har en mangel. Det følger av Ot.prp. nr. 66 (1990-1991) s. …

Avhendingsloven § 4-12 med lovkommentar Les mer »

Avhendingsloven paragraf 7-2 med lovkommentar

Avhendingsloven § 7-2 med lovkommentar

Avhendingsloven § 7-2 inneholder regler om skadelidtes tapsbegrensningsplikt og lemping. Bestemmelsen er ufravikelig til ugunst for kjøperen ved forbrukerkjøp, jf. § 1-2 andre ledd. Utgangspunktet etter § 7-1 er at den parten som har krav på erstatning skal få dekket sitt fulle tap. § 7-2 inneholder to unntak fra dette utgangspunktet. (1) – tapsbegrensningsplikten Første …

Avhendingsloven § 7-2 med lovkommentar Les mer »

Rull til toppen