Husleieloven med lovkommentarer

Husleieloven § 1-4 med lovkommentar

Husleieloven § 1-4 regulerer avtaleform ved husleieavtaler. Husleieloven § 1-4 lyder som følger: § 1-4.​1Avtaleform Avtale om leie av husrom kan gjøres skriftlig eller muntlig. Er avtalen muntlig, skal den settes opp skriftlig dersom en av partene krever det. Bestemmelsen gir partene formfrihet, men med den begrensning at muntlige avtaler må settes opp skriftlig ved …

Husleieloven § 1-4 med lovkommentar Read More »

Husleieloven § 1-1 med lovkommentar

Husleieloven § 1-1 regulerer lovens virkeområde, og avgrenser mot forhold som omfattes av andre kontraktslover. Bestemmelsen avgjør hvilke tilfeller loven gjelder for, og ikke. Loven gjelder for forbrukerforhold og mellom næringsdrivende.  Husleieloven § 1-1 lyder som følger: § 1-1.​1 Lovens virkeområde m.v. Loven gjelder avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag. Loven gjelder selv om bruksrett …

Husleieloven § 1-1 med lovkommentar Read More »

Husleieloven § 2-6 med lovkommentar

Husleieloven § 2-6 regulerer leierens forundersøkelser. Den innebærer imidlertid ingen plikt for leieren til å undersøke husrommet før avtaleinngåelsen. Tredje ledd fastslår dessuten at utleierens opplysningsplikt alltid går foran – er strengere – enn virkningene av leierens forundersøkelser. Ordlyden i husleieloven § 2-6 er som følger: § 2-6.Forundersøkelse m.v. Det som leieren kjente eller måtte …

Husleieloven § 2-6 med lovkommentar Read More »

Husleieloven § 2-2 med lovkommentar

Husleieloven § 2-2 gir generelle krav til husrommets tilstand ved overtakelse. Bestemmelsen etablerer noen minstekrav til hva leieren kan forvente fra husrommet. Dersom disse minimumskravene ikke er oppfylt, fastslår bestemmelsen at det foreligger mangel. Ordlyden i husleieloven § 2-2 er som følger: § 2-2.​1 Generelle krav til tilstand Husrommet skal ved overleveringen​2 være i samsvar med de …

Husleieloven § 2-2 med lovkommentar Read More »

§ 2-12 med lovkommentar

Husleieloven § 2-12 regulerer heving av leieavtale. Bestemmelsen krever, i likhet med øvrig kontraktslovgivning, at det foreligger «vesentlig mislighold». Dersom slikt mislighold ikke ennå har inntrådt, men sannsynligheten er overveiende, kan det også være hevingsrett. Siste ledd angir visse begrensninger for en potensiell hevingsrett. Bestemmelsen gir hjemmel for leierens hevingsrett. Hevingsretten er inngripende for selger, …

§ 2-12 med lovkommentar Read More »

§ 2-13 med lovkommentar

Husleieloven § 2-13 gir leieren rett på erstatning for tap som følger av forsinkelse eller mangel. Bestemmelsen gir anvisning på et objektivt erstatningsansvar, men oppstiller visse vilkår for fritak. Bestemmelsen bygger på et så kalt kontrollansvar, som er gjennomgående i hele kontraktslovgivningen. Bestemmelsen i husleieloven § 2-13 har seks ledd. Første ledd angir hovedregelen for …

§ 2-13 med lovkommentar Read More »

§ 2-10 med lovkommentar

Husleieloven § 2-10 regulerer retting av mangel. Bestemmelsen gjelder både leietakers rettekrav og utleiers rett til å rette. Rettingen skal skje for selgers regning. Utbedring av mangler utgjør en forlengelse av retten til naturaloppfyllelse. Retting er en misligholdsbeføyelse som er gjennomgående i hele kontraktslovgivningen. Den er også lovfestet i husleieloven. Ordlyden i husleieloven § 2-10 …

§ 2-10 med lovkommentar Read More »

Husleieloven § 2-1 med lovkommentar

Husleieloven § 2-1 regulerer tidspunkt for overlevering av husrommet til leietakers disposisjon. Forarbeidene til bestemmelsen i husleieloven § 2-1 oppsummerer dens innhold til å dreie seg om «hvilket tidspunkt utleieren plikter å stille husrommet til leierens disposisjon, og på hvilket tidspunkt utleieren anses for å ha oppfylt denne forpliktelsen», jf. NOU 1993:4 s. 105. Ordlyden …

Husleieloven § 2-1 med lovkommentar Read More »

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen