Eiendomsrettslige begreper

Rettsvern

Rettsvern

Rettsvern hindrer at tredjemenn kan ekstingvere (overta) en rett man selv har i et formuesgode. Sykkelen som A har solgt til B, kan altså ikke senere selges til C, slik at han overtar eiendomsretten til fortrengsel for B. Rettsvern forhindrer slike situasjoner. Fast eiendom oppnår rettsvern ved tinglysning i grunnboka, jf. tinglysningsloven §§ 20 flg. …

Rettsvern Les mer »

Statsallmenning

Statsallmenning

En statsallmenning er en type allmenning. Det som skiller en statsallmenning fra en bygdeallmenning er at statsallmenningene eies av staten. Bruken er derfor åpen for hele befolkningen. Den vil riktignok være særlig rettet mot beboerne i bygden.  

Bygdeallmenning

Bygdeallmenning

Bygdeallmenning er en type allmenning. Det som er karakteristisk for en bygdeallmenning er at det er de bruksberettigede som eier området, og ikke staten. Dersom staten er eier av området, vil det være en statsallmenning.  

Allmenningsrett

Allmenningsrett

Allmenningsrett betegner reguleringen av rettigheter i og bruk av en allmenning. Allmenningsretten er kodifisert i hevdslova og servitittloven. I en allmenning kan det være tale om flere ulike rettigheter. Eksempelvis kan nevnes beiterett, rett til trevirke og seterrett.   

Selvstendig mothevd

Selvstendig mothevd

Selvstendig mothevd er en type mothevd. Ved denne typen hevd er det den som allerede har eiendomsretten eller den mer omfattende retten som hevder. Dette står i kontrast til såkalt aksessorisk mothevd.   

Mothevd

Mothevd

Mothevd er en hevdstype som innebærer at tredjemanns rett faller bort (ekstingveres) på grunn av en annens bruk. Forholdet reguleres av hevdslova § 9. Mothevd kan skje både i tilknytning til eiendomshevd og brukshevd. Det finnes to typer mothevd: aksessorisk mothevd og selvstendig mothevd. Du kan lese mer om hevd generelt her.   

Misligholdsbeføyelse

Misligholdsbeføyelse

Misligholdsbeføyelse er den samlede betegnelsen på de krav en part kan gjøre gjeldende overfor en avtalemotpart som ikke oppfyller i henhold til avtalen. At avtalen ikke er kontraktsmessig oppfylt kan enten skyldes forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Som følge av dette kan motparten rette ulike krav mot debitor (den som skal yte i henhold til …

Misligholdsbeføyelse Les mer »

Merverdiavgiftsloven

Merverdiavgiftsloven

Merverdiavgiftsloven regulerer regler for avgift på omsetning av varer og tjenester. Vedrørende fast eiendom slår lovens § 3-11 første ledd fast at den ikke som utgangspunkt ikke kommer til anvendelse på «omsetning og utleie av fest eiendom og rettigheter til fast eiendom». Ved omsetning og utleie av eiendom er man altså ikke pålagt å betale …

Merverdiavgiftsloven Les mer »

Merverdiavgift

Merverdiavgift (MVA)

Merverdiavgift (MVA) er en generell skatt på omsetning av varer og tjenester. Det er ikke pålagt MVA ved omsetning og utleie av fast eiendom, samt når en eiendom selges eller leies ut. Ved salg vil man alltid være unntatt moms, mens det ved utleie kan avgiftsberegnes på visse vilkår. Merverdiavgift i relasjon til fast eiendom …

Merverdiavgift (MVA) Les mer »

Mellomgrenser

Mellomgrenser

Mellomgrenser handler om fastsettelse av grenser mellom eiendommer. Det kan enten dreie seg om slik grensesetting på land, vassdrag/innsjø og i sjøen. For fastleggelse av grenser på land vil det holdes en såkalt oppmålingsforretning. Dersom det oppdages en feil ved grensene, må det fastsettes en ny grense. En ny grense, og eventuelt hvor den skal …

Mellomgrenser Les mer »

Rull til toppen