Artikler - Eiendomsrett.no®

Artikler

Hva er god meglerskikk?

Hva er god meglerskikk?

I Eiendomsmeklerlovens (emgll.) § 6-3 står det megler skal utvise god meglerskikk i forbindelse med utøvelsen av sitt oppdrag. Her går vi nærmere inn på hva lovgiveren mener med dette uttrykket, og hvordan det er blitt tolket i rettspraksis. Megler er mellommann mellom selger og kjøper Megler skal i sin virksomhetsutøvelse opptre «i samsvar med …

Hva er god meglerskikk? Les mer »

Meglers opplysningsplikt om offentligrettslige krav på eiendommen

Meglers opplysningsplikt om offentligrettslige krav på eiendommen

Det er ikke omdiskutert hvorvidt en eiendomsmegler har opplysningsplikt. Spørsmålet er som regel hvor mye man kan forvente at megleren selv undersøker om eiendommen. Når det gjelder informasjon om offentligrettslige krav og teknisk tilstand ble dette drøftet i forbindelse med utarbeidelsen av Eiendomsmeglerloven (emgll.) fra 2007. Offentligrettslige krav omhandler typisk krav til rømningsveier, størrelse på …

Meglers opplysningsplikt om offentligrettslige krav på eiendommen Les mer »

Meglers opplysningsplikt om nabovarsler

Meglers opplysningsplikt om nabovarsler

Eiendomsmegler har en bred undersøkelses- og opplysningsplikt over kjøper. Det gjelder også hvorvidt det foreligger nabovarsler. Nabovarsler kan være alt fra varslede tiltak på naboeiendommer til planlagte fester i nær fremtid. Betydningen og omfanget av denne ble diskutert av lovutvalget og departementet i forbindelse med utarbeidelsen av Eiendomsmeglingloven (emgll.) fra 2007. Om selgers plikter I …

Meglers opplysningsplikt om nabovarsler Les mer »

Eiendomsmeklers opplysningsplikt om offentligrettslige pålegg

Eiendomsmeklers opplysningsplikt om offentligrettslige pålegg

Ved utarbeidelsen av Eiendomsmeglerloven (emgll.) av 2007 ble det omfanget av eiendomsmeklers undersøkelses- og opplysningsplikt grundig vurdert. Det gjaldt blant i hvilken grad megler skulle innhente offentligrettslige pålegg på eiendommen.  Et offentligrettslig pålegg kan være at eiendommen må oppfylle visse krav til brannsikkerhet eller at den må være tilknyttet kommunalt kloakksystem. Les også om å …

Eiendomsmeklers opplysningsplikt om offentligrettslige pålegg Les mer »

Reklamasjonsnemda for Eiendomsmeglingstjenester

Reklamasjonsnemda for Eiendomsmeglingstjenester

Selv om flere saker om meglers opplysningsplikter behandles i rettssystemet hvert eneste år, er det i hovedsak Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester som er utgangspunktet for mange tvister. Hvilken rettskildemessig vekt disse «avgjørelsene» har vil være av betydning for å etablere rettstilstanden i praksis. Slik fungerer Reklamasjonsnemda Reklamasjonsnemnda har siden 1. januar 2005 behandlet klager som retter …

Reklamasjonsnemda for Eiendomsmeglingstjenester Les mer »

Sanksjoner ved brudd på meglers opplysningsplikt

Sanksjoner ved brudd på meglers opplysningsplikt

De foreligger i hovedsak tre sanksjonsmuligheter ved brudd på eiendomsmeglingsloven (emgll.): Straff, Tilsynsmessige reaksjoner Privatrettslige sanksjoner (erstatning) Straff reguleres av emgll. § 8-9 og tar for seg forsettlig eller uaktsom overtredelse av nærmere gitte bestemmelser i loven. Dette vil jeg ikke gå nærmere inn på da ingen av bestemmelsene knyttet til meglers opplysningsplikter er berørt …

Sanksjoner ved brudd på meglers opplysningsplikt Les mer »

Rull til toppen