Artikler - Eiendomsrett.no

Artikler

Tvisteloven § 1-2. Folkerettens betydning for anvendelsen av loven

Tvisteloven § 1-2 viderefører tidligere tvistemålsloven § 36 a og har en parallell til straffeprosessloven § 4 og tvangsfullbyrdelsesloven § 1-4. Bestemmelsen gir uttrykk for tvistelovens betydning i forhold til folkerettslige forpliktelser. Folkerettens betydning i for anvendelse av tvisteloven Tvisteloven § 1-2 bestemmer tvistelovens betydning i konflikt med folkeretten. Utgangspunktet i norsk rett er at …

Tvisteloven § 1-2. Folkerettens betydning for anvendelsen av loven Les mer »

Boligutleie

Boligutleie er utleie av husrom til boligformål. Leieforholdet vil typisk ha grunnlag i en leiekontrakt. Partene vil her være utleier og leietaker. Øvrig rettslig regulering av utleie-tilfellene finner vi i husleieloven. Her reguleres alt fra hva hvilken stand husrommet skal være i ved overtakelse, hvilke plikter partene har i utleieperioden og opphør av leiekontrakten. 

Boligkjøp

Et boligkjøp foreligger når to parter, boligkjøper og boligselger, inngår avtale om overdragelse av bolig. En rekke rettslige formaliteter må for øvrig være på plass før kjøpet er gjennomført i sin helhet. I alle tilfeller vil boligkjøpet være gjennomført når kjøpekontrakten er signert av begge parter. Det er derfor svært viktig å lese kontrakten nøye …

Boligkjøp Les mer »

Verditakst bolig

Verditakst på bolig innebærer en verdivurdering av eiendommen. Dette er særlig betydningsfullt i forbindelse med salg av eiendom, samt i forbindelse med arveoppgjør og skilsmisse dersom man skal selge ut en part. En verditakst er riktignok også av betydning for kjøper ved kjøp av eiendom. Fordi den bidrar til innsikt i boligeiendommen verdi og kan …

Verditakst bolig Les mer »

Rekkehus

Et rekkehus er en type hus. Det kjennetegnes ved at det er bygget sammen med andre (som regel like) hus, som sammen danner en rekke. Dette innebærer at boligen deler vegg med ett eller flere av nabohusene. De ytterste boligene vil typisk kun dele vegg med ett av nabohusene og kalles derfor gjerne enderekkehus.  

Leilighet

En leilighet kan overordnet defineres som en del av en større bygning som brukes som bolig. Ofte vil bygget bestå av flere slike boliger, typisk blokkleiligheter. Det finnes riktignok også mindre enheter i form av hybelleiligheter, studioleiligheter mv. Noen mer konkret definisjon lar seg neppe gjøre. Dette illustreres blant annet ved at ulike offentlige institusjoner …

Leilighet Les mer »

Konflikt med håndverker ga prisavslag på «særlig grunnlag»

Rettspraksis: prisavslag på særlig grunnlag En håndverker hadde fått i oppdrag å oppføre råbygg til et påbygg på et bolighus, samt å legge nytt yttertak på hele huset med påbygg. Utførselen ble ansett for å være mangelfull. Håndverkerens representant hadde kommet med grove uttalelser mot forbrukeren, og håndverkeren sendte SMS der han opplyste at han …

Konflikt med håndverker ga prisavslag på «særlig grunnlag» Les mer »

Rull til toppen