Bustadoppføringslova § 7 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 7 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 7 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 7 omhandler utføring og materialer. Arbeidet skal utføres på faglig godt vis og hensynta både forbrukerens interesser og miljøhensyn. Materialene skal i utgangspunktet holdes av entreprenøren og skal ha vanlig god kvalitet.


Første ledd

Entreprenøren skal utføre sitt arbeid i samsvar med den avtale som er inngått, se ellers bustadoppføringslova § 25 første ledd om mangler. Avtalen må imidlertid fylles ut med de krav til utføringen bustadoppføringslova § 7 første ledd oppstiller. For det første skal entreprenøren utføre arbeidet på faglig godt vis. Kvaliteten må vurderes ut fra forskrifter, standarder, bransjenormen og vanlige oppfatninger mellom fagfolk. Ettersom disse er i stadig utvikling, er det oppfatningen på utføringstiden som er avgjørende, jf. Rt. 1968 s. 783. Entreprenøren skal for det andre ellers ivareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. Hva dette nærmere innebærer vil variere ut fra kontrakten. Plikten er et utslag av en kontraktsrettslig lojalitetsplikt og brudd på den kan føre til mangel, jf. § 25 første ledd. Illustrerende avgjørelser er blant annet LH-1992-00207, LA-2005-176989, LA-2011-157672 og LA-2013-93448. For det tredje skal entreprenøren også ivareta hensynet til miljøet med tilbørlig omsorg. Selv om plikten gjelder både ved utføring, rådgivning og resultatet av arbeidet, er det ikke snakk om en plikt til å alltid velge det mest miljøvennlige alternativet. Dersom brudd på plikten gir utslag i resultatet på arbeidet foreligger det en mangel, jf. § 25 første ledd. Endelig følger det av første ledd at entreprenøren skal samrå seg med eller rettlede forbrukeren, så langt forholdene gir grunn til det.

Endringer i avhendingsloven

Andre ledd

Dersom ikke annet fremgår av avtalen eller forholdene, følger det av andre ledd at entreprenøren skal anskaffe og legge ut for de materialene som trengs. Materialene vil da være omfattet av pristilbudet fra entreprenøren. Med mindre annen kvalitet er avtalt, skal materialene ha «vanleg god kvalitet». Kvaliteten må på samme måte som for faglig god utførelse av arbeidet vurderes ut fra forskrifter, standarder, bransjenormen og vanlige oppfatninger mellom fagfolk.

 

§ 7. Utføring og materialar

Entreprenøren skal utføre arbeidet på fagleg godt vis og elles vareta forbrukerens interesser og omsynet til miljøet med tilbørlig omsur. Så langt tilhøva gjev grunn til det, skal entreprenøren samrå seg med eller rettleie forbrukaren.

Entreprenøren skal halde dei materialene som trengst, om ikke anna går fram av avtalen eller tilhøva. Materialane skal ha vanleg god kvalitet med mindre annan kvalitet er avtalt.

Rull til toppen