Bustadoppføringslova § 29 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 29 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 29 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 29 gjelder forbrukerens krav som følge av mangel. Bestemmelsen er kun ment å gi oversikt over virkningene mangel kan gi. Ved andre feil gjelder mangelsreglene så langt de passer.


Første ledd

Første ledd inneholder en oversikt over mangelsvirkningene. Bestemmelsen gir ikke selvstendige hjemler for mangelskrav, men viser videre til hjemlene som kan benyttes. Oppstillingen av virkningene i bokstav a til c viser likevel at retting, prisavslag og heving prinsipielt er alternative mangelsvirkninger.

Forbrukeren kan etter bokstav a holde tilbake vederlag, se § 31. Etter bokstav b kan han kreve mangelen rettet, jf. § 32, kreve prisavslag etter § 33 eller heve etter § 34. Bokstav c gir rett til å kreve erstatning etter § 35.

Andre ledd

For andre feil ved entreprenørens oppfylling, altså feil som ikke regnes som mangler etter loven her, gjelder reglene om mangler så langt de passer. Dette gjelder eksempelvis ved brudd på sideplikter, sml. § 17 tredje ledd. Et annet eksempel er dersom manglende dokumentasjon som fører til redusert forsikringssum for materialer som var stjålet, se LH-2015-98754, der forbrukeren fikk tilkjent erstatning.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

§ 29. Forbrukarens krav som følgje av mangel

Ligg det føre mangel, kan forbrukaren

a. halde attende vederlag etter § 31,

b. krevje mangelen retta etter § 32, krevje prisavslag etter § 33 eller heve etter § 34,

c. krevje skadebot etter § 35.

For andre feil ved entreprenørens oppfylling gjeld føresegnene om manglar så langt dei høver.

Rull til toppen