Bustadoppføringslova § 27 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 27 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 27 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 27 regulerer tilfeller der det er gitt feil opplysninger om egenskaper eller bruk i forbindelse med avtaleinngåelsen eller markedsføring, slik at resultatet ikke svarer til disse, jf. første ledd. Dette gjelder likevel kun under forutsetning av at man kan gå ut i fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og opplysningene ikke er retta i tide på en tydelig måte, jf. andre ledd.


Første ledd

Det foreligger en mangel dersom resultatet ikke svarer til opplysninger om egenskaper eller bruk som er gitt i forbindelse med avtaleinngåelsen eller ved markedsføringen av personer som nevnt i bokstav a eller b. Dette innebærer at det kan foreligge mangel selv om ytelsen ellers ville ha være regnet som mangelfri. Opplysningene kan inngå i avtalen eller være gitt i markedsføringen uten tilknytning til avtalen. Mens bokstav a gjelder opplysninger gitt av entreprenøren eller på entreprenørens vegne, gjelder bokstav b opplysninger av noen andre i egenskap av eller på vegne av materialleverandør eller tidligere salgsledd.

Endringer i avhendingsloven

Andre ledd

Andre ledd oppstiller ytterligere to vilkår for at regelen i første ledd skal kunne gjøres gjeldende. Man må for det første kunne gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen. Dette tilsier at det må være tale om noenlunde konkrete opplysninger Opplysningene må videre generelt sett være regnet som egnet til å motivere medkontrahenten, og selgeren har bevisbyrden for at avtalen ville ha vært inngått på samme vilkår om korrekt informasjon hadde vært gitt, jf. Rt. 2003 s. 612 som gjaldt avhendingsloven. For det andre må opplysningene ikke være retta i tide på en tydelig måte. Med «i tide» menes før avtaleinngåelsen. Det er normalt ikke tilstrekkelig med generelle forbehold.


§ 27. Urette opplysningar

Mangel ligg òg føre dersom resultatet ikkje svarer til opplysningar om eigenskapar eller bruk som er gjevne i samband med avtaleinngåinga eller ved marknadsføring

a. av entreprenøren eller på entreprenørens vegner, eller

b. av nokan annan i eigenskap av eller på vegner av materialleverandør eller tidlegare salsledd.

Første ledd gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at opplysningane har verka inn på avtalen, og opplysningane ikkje er retta i tide på ein tydeleg måte.

Rull til toppen