Bustadoppføringslova § 20 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 20 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 20 med lovkommentar

I bustadoppføringslova § 20 reguleres forbrukers adgang til å heve avtalen relatert til forsinkelse fra entreprenøren. Heving er en av forbrukerrettighetene som etableres i bustadoppføringslova § 17. Det overordnede vilkåret som settes her er at forsinkelsen må kunne sies å være «et vesentlig avtalebrudd». Videre i paragrafen etableres det også en rett for forbruker å heve kjøpet av selve eiendommen hvis enkelte vilkår foreligger.

Lovparagraf

Forbrukaren kan heve avtalen dersom forseinkinga inneber eit vesentleg avtalebrot. Forbrukaren kan òg heve avtalen dersom det er klårt at det kjem til å oppstå forseinking som nemnd i første punktum. Forbrukaren kan berre heve avtalen dersom det er gjeve melding til entreprenøren om hevingskravet før overtaking.

Endringer i avhendingsloven

Vert avtalen med entreprenøren heva fordi entreprenørens yting er forseinka, kan forbrukaren òg heve avtale om rett til grunnen som er gjort med nokon annan enn entreprenøren dersom:

a. planlegging og oppføring av bustaden er eit vilkår for avtalen om rett til grunnen.
b. avtalen med entreprenøren omfattar det hovudsaklege av både planlegging og oppføring av bustaden.

I slike tilfelle kan forbrukaren jamvel heve avtalen med entreprenøren dersom avtalen om rett til grunnen blir heva på grunn av forseinking. Blir begge avtalane heva, skal hevingsoppgjeret skje etter § 21 tredje ledd

 

Rett til å heve avtale på grunnlag av vesentlig avtalebrudd

Som nevnt innledningsvis må forsinkelsen her kunne sies å være et «vesentlig avtalebrudd». Dette vilkåret har i tråd med sin ordlyd en noe høy terskel. Vurderingen vil også være konkret for den enkelte sak. Når det gjelder lovens forarbeider nevnes særlig momentet hvorvidt det ser ut som resten av avtalen kan gjennomføres som avtalt. Dette har grunnlag i rimelighetshensyn. Dersom utsiktene for at resten av avtalen kan gjennomføres på riktig måte, vil dette tale mot heving.

 

Rett til heving på grunnlag av forventninger om alvorlig forsinkelse

I bustadoppføringslova § 20 andre setning åpnes det også for å heve avtalen på et ytterligere grunnlag. Her er terskelen at det åpenbart kommer til å oppstå forsinkelse som faller innenfor vilkåret om vesentlig avtalebrudd. Det er altså i noen tilfeller adgang til å heve en avtale selv om misligholdet av avtalen enda ikke har oppstått. Angående vilkåret «klart at det kommer til å oppstå (…)», må terskelen sies å være høy. Med andre ord vil det her stilles krav til en høy sannsynlighetsovervekt for at et slikt mislighold vil finne sted.

Opplysningskrav

Det er stilles et videre vilkår om heving i paragrafens tredje setning. Avtaler kan ikke heves med mindre entreprenør har blitt opplyst angående hevingskravet, før overtakelsen av boligen. Et annet bakenforliggende hensyn her er at det rettspolitisk sett ville være upraktisk å tillate hevning. når det gjelder arbeid utført på forbrukers eiendom. Dette synet støttes av lovens forarbeider. 

Heving av avtalen om eiendomsgrunnen

Dersom avtalen ble hevet på bakgrunn av forsinkelse , kan forbrukere videre kreve heving av avtale om kjøp av eiendomsgrunnen. Dette forutsetter at visse vilkår er oppfylt. Disse vilkårene nevnes i lovens bokstav a og b, og er kumulative – som vil si at begge må være oppfylt for at rettsvirkningen (hevning) skal kunne inntre. I bokstav a stilles det krav om at planlegging og oppføring av bostedet er et vilkår for inngåelsen av eiendomsavtalen som ble gjort med en tredjepart. Altså at denne avtalen ble inngått på bakgrunn av og i sammenheng med avtalen gjort med entreprenøren om oppføring av bostedet. Dette er tatt inn i loven av hensyn til forbruker, og at man i enkelte tilfelle ikke vil at forbruker skal bli sittende igjen med en ubebygd eiendom som utelukkende ble kjøpt med det formål å oppføre bosted.

Bokstav b utvider kravene.  Her fastsettes det at avtalen med entreprenøren må omfatte «det hovedsakelige» av både planlegging og bygging av bostedet. Hva som inngår i det hovedsakelige vil tenkes å være at det må utgjøre det aller meste av innholdet i avtalen.

Rull til toppen