Bustadoppføringslova § 14 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 14 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 14 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 14 regulerer overtakelsen av entreprenørens ytelse. Hovedregelen følger av første ledd og innebærer at overtakelse skjer ved overtakelsesforretning. Ytelsen kan likevel regnes som overtatt uten at det er holdt overtakelsesforretning dersom arbeidet er fullført og forbrukeren har flyttet inn i boligen, jf. andre ledd. Tredje ledd gir en oversikt over virkningene av overtakelse og viser videre til andre bestemmelser for innholdet av disse.


Første ledd

Overtakelse skjer etter første ledd ved overtakelsesforretning. For å lese mer om hva en overtakelsesforretning er, klikk deg inn på lovkommentaren til § 15.

Endringer i avhendingsloven

Andre ledd

Andre ledd åpner for at  ytelsen være overtatt uten at det er holdt overtakelsesforretning. Det krever at to kumulative vilkår er oppfylt. For det første må arbeidet være fullført. Melding fra entreprenøren om fullføring er ikke avgjørende. Bestemmelsen må suppleres med § 15 tredje ledd, jf. RG 2005 side 120. Arbeidet regnes ikke som fullført dersom det har alvorlige mangler, jf. § 15 tredje ledd.  For det andre må forbrukeren har flytta inn i boligen. Dersom forbrukeren har flytta inn før arbeidet er fullført, regnes ytelsen som overtatt fra arbeidet er fullført, jf. NOU 1992:9 side 69. Det er ikke tilstrekkelig at forbrukeren har tatt ytelsen i bruk på annen måte enn å flytte inn, for eksempel ved at han selv eller en sideentreprenør arbeider videre på det som er utført. Forbrukerens rett til å flytte inn før arbeidet er fullført eller overtatt reguleres ikke her, se lovkommentaren til § 49.

Bestemmelsen er ikke til hinder for at hver av partene kan kreve overtakelsesforretning. Dette må antagelig også gjelde der en av partene har krevd overtakelsesforretning før forbrukeren flytta inn eller før arbeidet er fullført, der forbrukeren har flyttet inn.

Tredje ledd

Tredje ledd inneholder en oversikt over hva som skjer ved overtakelsen. Bestemmelsen gir imidlertid ikke selvstendige regler; det vises kun til andre regler som regulerer de enkelte virkningene. Ved overtakelse går for det første risikoen for ytelsen over fra entreprenøren til forbrukeren, jf. § 45. For det andre starter reklamasjonsfristene å løpe, jf. § 30. For det tredje stanser eventuell dagmulkt, jf. § 18. For det gjerde får entreprenøren krav på sluttoppgjør, jf. § 46. I tillegg til det som fremgår av punkt a-d kan det nevnes at overtakelsestidspunktet er avgjørende for mangelsvurderingen, se lovkommentaren til § 28.


§ 14. Overtaking

Overtaking skjer ved overtakingsforretning.

Er arbeidet fullført, og forbrukaren har flytta inn i bustaden, er ytinga overteke sjølv om det ikkje er halde overtakingsforretning.

Ved overtakinga

a. går vågnaden for ytinga over frå entreprenøren til forbrukaren, jf. § 45,

b. tek reklamasjonsfristane til, jf. § 30,

c. stansar eventuell dagmulkt, jf. § 18,

d. får entreprenøren krav på sluttoppgjør, jf. § 46.

Rull til toppen