Avhendingsloven § 5-5 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Avhendingsloven paragraf 5-5 med lovkommentar

Avhendingsloven § 5-5 med lovkommentar

Avhendingsloven § 5-5 regulerer selgerens tilbakeholdsrett når kjøperen ikke oppfyller sine plikter. Bestemmelsen er fravikelig i forbrukerkjøp, men kan ikke fravikes til ugunst for kjøperen ved salg av ny bolig- eller fritidseiendom fra en næringsdrivende selger, jf. § 1-2 andre punktum.


Bestemmelsen er et utslag av prinsippet om ytelse mot ytelse. Den innebærer at selgeren kan holde tilbake skjøtet, og/eller la være å overlate bruken av eiendommen frem til kjøperen oppfyller sine plikter etter avtalen eller loven. Bestemmelsen vil komme til anvendelse uansett om kjøperen kan klandres for misligholdet eller ikke, og selv om avtalebruddet er uvesentlig. Se § 2-3 første punktum om hensynene bak bestemmelsen. Tilbakeholdsretten vil ikke gjelde i tilfeller hvor selgeren har gitt kjøperen utsettelse med oppgjøret, enten for betalingen eller andre plikter. Tilbakeholdsretten opphører når kjøperen oppfyller sine plikter. Risikoen for eiendommen kan gå over på kjøperen selv om selgeren holder sin ytelse tilbake, se § 2-4 andre ledd andre punktum.

Endringer i avhendingsloven

§ 5-5. Tilbakehaldsrett.

Har seljaren ikkje gitt kjøparen utsetjing med betalinga eller oppfyllinga av andre skyldnader, plikter ikkje seljaren å gi skøyte eller overlate bruken av eigedomen utan at kjøparen oppfyller sine skyldnader.

Kilde

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Rull til toppen