Avhendingsloven § 4-16 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Avhendingsloven paragraf 4-16 med lovkommentar

Avhendingsloven § 4-16 med lovkommentar

Avhendingsloven § 4-16 gir kjøperen rett til å tre inn i mangelskrav som selgeren har mot tidligere selger eller mot annen tidligere avtalepart. Bestemmelsen er ufravikelig i forbrukerkjøp, jf. § 1-2 andre ledd. Dersom det i tidligere ledd er gjort en gyldig ansvarsfraskrivelse, vil imidlertid denne kunne gjøres gjeldende også overfor kjøperen i siste ledd.


Første ledd

Etter avhendingsloven § 4-16 første ledd kan kjøperen gjøre krav på grunn av mangel gjeldende mot tidligere selger eller annen tidligere avtalepart, i samme grad som krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren. Den mest utbredte oppfatningen er at bestemmelsen bygger på et subrogasjonssynspunkt, som vil si at kjøperen har rett til å tre inn i krav selgeren har mot tidligere selger eller annen tidligere avtalepart (eksempelvis entreprenør, byggmester eller andre som har utført arbeid på eiendommen). Så lenge vilkårene er oppfylt kan retten gå flere ledd tilbake.

Endringer i avhendingsloven

Bestemmelsen gjelder kun krav på grunn av mangel, ikke forsinkelse. Begrensningen «i same grad som krav på grunn av mangelen kan gjerast gjeldande av seljaren» innebærer at dersom selgerens krav er bortfalt på grunn av eksempelvis for sen reklamasjon eller at kravet er foreldet, vil også kjøperens krav være bortfalt. Selv om det ikke  er et krav at kjøperen har et krav mot sin egen selger, jf. Rt. 1981 s. 445, må kjøperen ha et mangelskrav overfor sin egen selger.  Dette betyr at dersom det foreligger en mangel i forholdet mellom selger og tidligere ledd, men ikke i forholdet mellom kjøper og selger, kan kjøperen ikke rette krav mot det tidligere ledd. Både ordlyden og reelle hensyn taler for denne løsningen.

Andre  ledd

Andre ledd pålegger kjøperen en plikt til å gi tidligere selger eller annen tidligere avtalepart melding om kravet innen reklamasjonsfristen som gjelder for samme kravet mot selgeren, og senest innen fristen for reklamasjon som gjelder i forholdet mellom selgeren og de tidligere avtalepartene. Kjøperen må altså både reklamere innenfor reklamasjonsfristen som gjelder overfor sin egen selger etter avhendingsloven § 4-19, og innenfor den reklamsjonsfristen som gjelder i forholdet mellom selgeren og tidligere ledd.

Tredje ledd

Av tredje ledd følger det at dersom en tredjeperson gjør krav på å ha rett i eiendommen og dette blir motsagt av selgeren, gjelder første og annet ledd tilsvarende når kravet ikke er klart ugrunnet.


§ 4-16. Krav mot tidlegare seljar og anna avtalepart

(1) Kjøperen kan gjere krav på grunn av mangel gjeldande mot tidlegare seljar eller annan tidlegare avtalepart, i same grad som krav på grunn av mangelen kan gjerast gjeldande av selgaren.

(2) Kjøparen må gi tidlegare seljar eller annan tidlegare avtalepart melding om kravet innan reklamasjonsfridten som gjeld for same kravet mot seljaren og dei tidlegare avtalepartane.

(3) Ved forbrukarkjøp av nyoppført eigarbustad som ikkje har vore brukt som bustad i meir enn eitt år på avtaletida, gjeld bustadoppføringslova § 37 tilsvarande.

Kilde

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Rull til toppen