Avhendingsloven § 2-11 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Avhendingsloven paragraf 2-11 med lovkommentar

Avhendingsloven § 2-11 med lovkommentar

§ 2-11 regulerer garanti for oppfylling av avtalen. Bestemmelsen ble lagt til ved endringslov 15. mai 2018 nr. 18, og trådte i kraft 1. januar 2019.


Lovavdelingen har tatt stilling til flere tolkningsspørsmål som reiser seg ved bestemmelsen, jf. JDLOV-2018-3639-2. Det første angår uttrykket «fullføringa av bustaden». Her vises til den tilsvarende formuleringen i bustadoppføringsloven § 1 første ledd bokstav b. Grensedragningen etter § 1 første ledd bokstav b, vil være avgjørende for når seksmånedersfristen etter avhendingsloven § 2-11 begynner å løpe. Dette innebærer i praksis at fristen løper fra tidspunktet når boligen er ferdigstilt. Videre legges til grunn at boligen ikke kan anses som fullført etter bestemmelsen her før entreprenøren har blitt ferdig med det viktigste av arbeidet på innendørs fellesarealer, som er forbundet med boenheten.

Endringer i avhendingsloven

Hva gjelder uttrykket «ny eigarbustad», legger lovavdelingen til grunn at ordet «ny» ikke har selvstendig betydning sammenholdt med formuleringen «vert seld innan seks måneder etter fullføringa». Uttrykket «som ledd i næringsverksemd», må ved videresalg av en borett avgjøres konkret ut fra blant annet momentet om at det har skjedd i næringsvirksomhet, som er følger av i forarbeidene og juridisk teori. Det er ikke tilstrekkelig at formålet med kjøpet har vært å oppnå avkastning ved utleie eller gevinst ved videresalg. For å kunne regnes som næringsvirksomhet, må utleie- og spekulasjonsvirksomheten være av et visst omfang.

Det følger av lovavdelingens uttalelser at formuleringen om at garantien skal stilles «i samsvar med bustadoppføringslova § 12″, må tas på ordet. Etter dette skal garantien også ved salg av nyoppførte boliger stilles «straks etter avtaleinngåinga», jf. bustadoppføringsloven § 12 andre ledd første punktum. Tidspunktet for garantistillelsen vil kunne utskytes på grunn av forbehold, eksempelvis finansieringsforbehold, fra forbrukeren, jf. andre ledd tredje punktum.


§ 2-11. Garanti for oppfylling av avtalen

Ved sal av ny eigarbustad eller fritidsbustad som vert seld innan seks månader etter fullføringa av bustaden, skal seljaren stille garanti i samsvar med bustadoppføringslova § 12, såframt seljaren har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd og kjøparen er forbrukar.

Kilde

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Legg igjen en kommentar

Rull til toppen