Avhendingsloven § 1-1a med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Avhendingsloven paragraf 1-1a med lovkommentar

Avhendingsloven § 1-1a med lovkommentar

Avhendingsloven § 1-1a regulerer avhendingslovens anvendelse på andeler i borettslag.


Avhending av andel i borettslag

Bestemmelsens første ledd første punktum fastslår at avhendingsloven skal gjelde tilsvarende for avtaler om avhending av andeler i borettslag. Dette gjelder både den første overføringen av andelen og de senere overføringer.

Endringer i avhendingsloven

Loven vil gjelde for både registrerte borettslagsandeler og andeler som ennå ikke er registrert. Videre vil den gjelde for avtaler om rett til bolig som er knyttet til andel i borettslag, og for avtaler om rett til bolig som skal knyttes til andel i borettslag.

Av første ledd annet punktum fremgår det at overføring eller tegning av andeler bare regnes som hjemmelsoverføring dersom borettslaget har hjemmel til eiendommen. Denne presiseringen tar sikte på å dekke de tilfeller der utbygger av eiendommen ennå ikke har overført eiendommen med bygget til borettslaget. Kjøper har ikke plikt til å betale før hjemmelen er overført til borettslaget, jf. Ot.prp. nr. 30 (2002-2003) s. 317 og NOU 2000: 17 s. 171.

Avtale som ledd i næringsvirksomhet

Annet ledd behandler det tilfellet at selgeren har gjort avtalen om avhending av andel i borettslag som ledd i næringsvirksomhet. Det er for denne situasjonen slått fast at avtalen skal opplyse om kontantvederlag, andel fellesgjeld i borettslaget og den samlede summen av disse beløpene.

Registrert rett til bolig

Registrert rett til bolig etter borettslagsloven § 2-13 annet ledd skal behandles likt som andel i borettslag, jf. tredje ledd.

Det tas her typisk sikte på en avtale mellom to forbrukere før andelen er overdratt. Når en registrert rett til bolig skal behandles likt med borettslagsandeler, innebærer dette blant annet at overføring av retten skal anses som en hjemmelsoverføring selv om andelen ennå ikke er overtatt fra utbyggeren.

Pantetrygd

Pantetrygd etter § 2-9 skal gjelde andelen, jf. fjerde ledd. Dette innebærer at bestemmelsen i avhendingsloven § 2-9 om kjøpers rett til pant i eiendommen for det som er betalt av kjøpesummen før overskjøting også kommer til anvendelse ved overdragelse av andeler i borettslag.

For borettslagsleiligheter er det da tale om pant i andelen. Panteretten får rettsvern etter de samme reglene som gjelder for rettsstiftelse i andelen for øvrig.


§ 1-1a. Andel i burettslag

(1) Lova gjeld tilsvarande for avtalar om avhending av andel i burettslag og avtalar om rett til bustad som er knytt til eller skal knytast til andel i burettslag. Overføring eller teikning av andel i burettslaget skal reknast som heimelsoverføring dersom burettslaget har heimel til eigedommen.

(2) Dersom seljaren har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd, skal avtalen opplyse om kontantvederlag, andel fellesgjeld i burettslaget og den samla summen av desse beløpa.

(3) Likt med andel i burettslag skal reknast registrert rett til bustad etter lov om burettslag § 2-13 andre ledd.

(4) Pantetrygd etter § 2-9 skal gjelde andelen. Panteretten får rettsvern etter same reglar som for rettsstiftingar i andelen elles.

Kilde

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Rull til toppen