Advokat Eirik Teigstad, forfatter på Eiendomsrett.no

Advokat Eirik Teigstad

Husleieloven paragraf 7-2 med lovkommentar

Husleieloven § 7-2

Husleieloven § 7-2 gjelder ved framleie av husrommet. Bestemmelsen angir den alminnelige regelen for framleie, som gir visse begrensninger. Bestemmelsen lyder som følger: § 7-2. Den alminnelige regelen om framleie Leieren har ikke adgang til å framleie eller på annen måte overlate sin bruksrett til andre uten samtykke fra utleieren, med mindre annet følger av …

Husleieloven § 7-2 Les mer »

Husleieloven paragraf 8-1 med lovkommentar

Husleieloven § 8-1 med lovkommentar

Husleieloven § 8-1 regulerer adgangen til å overføre leieforpliktelsen til ny leietaker. Bestemmelsen setter visse vilkår for slik overføring. Bestemmelsen lyder som følger: § 8-1. Den alminnelige regelen om overføring Leieren har ikke​ adgang til å overføre sine rettigheter eller plikter etter leieavtalen til andre uten samtykke fra utleieren, med mindre annet følger av avtale …

Husleieloven § 8-1 med lovkommentar Les mer »

Husleieloven paragraf 2-17 med lovkommentar

Husleieloven § 2-17 med lovkommentar

Husleieloven § 2-17 regulerer betydningen av offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger. Dette gjelder innskrenkninger gitt i lov eller i vedtak i medhold av lov. Bestemmelsen lyder som følger: § 2-17. Offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger Bestemmelsene om mangler​ gjelder tilsvarende dersom den avtalte bruk hindres av bestemmelser i lovgivningen eller offentlig vedtak i medhold av lov. Det sentrale ved bestemmelsen er …

Husleieloven § 2-17 med lovkommentar Les mer »

Husleieloven paragraf 2-7 med lovkommentar

Husleieloven § 2-7 med lovkommentar

Husleieloven § 2-7 angir tidspunktet for mangelsbedømmelsen. Tidspunktet har betydning for hvem som bærer risikoen for mangelen.  Ordlyden i bestemmelsen er som følger: § 2-7 Tiden for mangelsbedømmelsen. Om husrommet har en mangel, skal bedømmes ut fra forholdene på tidspunktet for overleveringen, jf. § 2-1. Skjer overleveringen senere enn avtalt, og dette beror på forhold på …

Husleieloven § 2-7 med lovkommentar Les mer »

Husleieloven paragraf 2-8 med lovkommentar

Husleieloven § 2-8 med lovkommentar

Husleieloven § 2-8 gir regler om reklamasjon. Bestemmelsen knytter seg til leierens plikt til å reklamere på oppfyllelsesavvik overfor utleier. I motsetning til kjøpslovene inneholder den ikke noen absolutt reklamasjonsfrist. Bestemmelsens ordlyd er som følger: § 2-8 Reklamasjon. Leieren taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom det ikke er gitt melding​1 til …

Husleieloven § 2-8 med lovkommentar Les mer »

Konflikt med håndverker ga prisavslag på «særlig grunnlag»

Rettspraksis: prisavslag på særlig grunnlag En håndverker hadde fått i oppdrag å oppføre råbygg til et påbygg på et bolighus, samt å legge nytt yttertak på hele huset med påbygg. Utførselen ble ansett for å være mangelfull. Håndverkerens representant hadde kommet med grove uttalelser mot forbrukeren, og håndverkeren sendte SMS der han opplyste at han …

Konflikt med håndverker ga prisavslag på «særlig grunnlag» Les mer »

Erstatning som følge av mangel knyttet til varmeanlegg

Rettspraksis: Mangel på varmeanlegget ga erstatning Saken i LA-2017-170154 gjaldt mangler etter håndverkertjenesteloven ved utført rørleggerarbeid i nyoppført bolig. Retten fant at det mangelfulle arbeidet i forbindelse med varmeanlegget ga rett på erstatning for utbedringskostnadene. Erstatningen ble fastsatt skjønnsmessig. Varmeanlegget er en sentral del av boligen. Arbeidet må utføres etter en faglig forsvarlig standard. Dette …

Erstatning som følge av mangel knyttet til varmeanlegg Les mer »

Rull til toppen