Advokat Eirik Teigstad, forfatter på Eiendomsrett.no

Advokat Eirik Teigstad

Husleieloven § 1-8 med lovkommentar

Husleieloven § 1-8 oppstiller et forbud mot diskriminering ved utleie av husrom. Bestemmelsen regulerer både den innledende vurderingen av leietaker, i tillegg til oppsigelse. Ved diskriminering vil reglene i likestillings- og diskrimineringsloven komme til anvendelse. Bestemmelsen er nesten identisk til regelen i burettslagslova § 1-5 og bustadbyggjelagslova § 1-4. Som nevnt overfor gjelder bestemmelsen i …

Husleieloven § 1-8 med lovkommentar Les mer »

Husleieloven § 1-7 med lovkommentar

Husleieloven § 1-7 slår fast at erstatningsansvar dersom det har oppstått skade på person ikke reguleres av lovens regler. Dersom det er snakk om erstatning, vil de alminnelige erstatningsreglene komme til anvendelse. Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse Bestemmelsen stadfester at reglene i husleieloven ikke vil komme til anvendelse dersom det er snakk om skade på …

Husleieloven § 1-7 med lovkommentar Les mer »

Husleieloven § 1-5 med lovkommentar

Husleieloven § 1-5 regulerer risikoen for sending av meldinger. Bestemmelsen gjelder for situasjonene der den ene parten har sendt en melding, og denne ikke kommer frem, eller er forsinket. Dersom meldingen er sendt på forsvarlig vis, sier bestemmelsen at avsenderen likevel kan gjøre meldingen gjeldende. Dersom du lurer på om ditt forhold overhodet faller innenfor …

Husleieloven § 1-5 med lovkommentar Les mer »

Husleieloven § 1-3 med lovkommentar

Husleieloven § 1-3 regulerer husleieavtaler som er inngått på grunnlag av standardvilkår. Bestemmelsen sier uttrykkelig at standardvilkårene vil gjelde med mindre det skriftlig opplyses om eventuelle avvik. Likevel er ikke bestemmelsen til hinder for at avtale som er gunstigere for leieren enn standardvilkårene, kan legges til grunn. Husleieloven har ingen særlige regler om standardvilkår, og …

Husleieloven § 1-3 med lovkommentar Les mer »

Håndverkertjenesteloven paragraf 27 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 27 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 27 regulerer forbrukerens rett til å fremsette krav mot tidligere leverandørledd. Med tidligere leverandørledd menes den som har levert materialene til oppdragstakeren, samt vedkommendes underentreprenør. Den faglige termen for dette er såkalt springende regress. Bestemmelsen har en tilsvarende oppbygging som kjøpsloven § 49 a.  Forbrukerens rett til å fremme krav mot tidligere leverandørleddet …

Håndverkertjenesteloven § 27 med lovkommentar Les mer »

Håndverkertjenesteloven paragraf 19 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 19 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 19 regulerer tilfellene der tjenesteyteren har unnlatt å opplyse om «vesentlige forhold» om blant annet tjenestens egenskaper. Dette vil kategoriseres som en mangel etter loven. «vesentlige forhold» Det følger av forarbeidene at tjenesten skal anses å ha en mangel som følge av at tjenesteyteren har unnlatt å oppgi visse opplysninger om tjenesten. Det …

Håndverkertjenesteloven § 19 med lovkommentar Les mer »

heving av boligkjøp advokat

Heving av boligkjøp – En komplett oversikt

Heving av boligkjøp medfører at avtalen helt eller delvis kanselleres. Har du oppdaget feil eller mangler ved boligen din kan du gjøre såkalte mangelsbeføyelser gjeldende overfor selger. Er mangelen av en viss karakter vil heving kunne komme på tale. På grunn av hevingens inngripende karakter overfor boligselger, kan det riktignok bare skje på visse vilkår. …

Heving av boligkjøp – En komplett oversikt Les mer »

Rull til toppen