Advokat Eirik Teigstad, forfatter på Eiendomsrett.no

Advokat Eirik Teigstad

Tvisteloven § 1-2. Folkerettens betydning for anvendelsen av loven

Tvisteloven § 1-2 viderefører tidligere tvistemålsloven § 36 a og har en parallell til straffeprosessloven § 4 og tvangsfullbyrdelsesloven § 1-4. Bestemmelsen gir uttrykk for tvistelovens betydning i forhold til folkerettslige forpliktelser. Folkerettens betydning ved anvendelse av tvisteloven Tvisteloven § 1-2 bestemmer tvistelovens betydning i konflikt med folkeretten. Utgangspunktet er at folkeretten ikke uten videre …

Tvisteloven § 1-2. Folkerettens betydning for anvendelsen av loven Les mer »

Undersøkelsesplikt ved boligkjøp

Kjøpers undersøkelsesplikt ved kjøp av bolig

Kjøpers undersøkelsesplikt ved kjøp av bolig 1. Kjøpers undersøkelsesplikt Dersom det foreligger en mangel ved eiendommen vil kjøper kunne gjøre enkelte krav gjeldene, såkalte misligholdsbeføyelser som prisavslag, heving og erstatning. Kjøper kan imidlertid ikke gjøre gjeldende som «mangel» noe han «kjente eller måtte kjenne til» da avtalen ble inngått, jf prinsippene i  

avhendingslova § 3-10.  …

Kjøpers undersøkelsesplikt ved kjøp av bolig Les mer »

Selgers krav på erstatning

Selgers krav på erstatning 

Selgers krav på erstatning 1. Erstatning som misligholdsbeføyelse For å kunne gjennomføre et kjøp av fast eiendom kreves det at både selger (realdebitor) og kjøper (realkreditor) oppfyller sin del av avtalen. Dersom en av partene ikke oppfyller sin del av avtalen foreligger det mislighold. Ved mislighold utløses dette enkelte rettigheter for motparten i avtalen, omtalt …

Selgers krav på erstatning  Les mer »

Selgers tilbakeholdsrett

Selgers mulighet for tilbakeholdsrett

Selgers mulighet til å holde tilbake eiendommen (tilbakeholdsrett) 1. Tilbakeholdsrett som misligholdsbeføyelse For å kunne gjennomføre et kjøp av fast eiendom kreves det at både selger (realdebitor) og kjøper (realkreditor) oppfyller sin del av avtalen. Dersom en av partene ikke oppfyller sin del av avtalen foreligger det mislighold. Ved mislighold utløses dette enkelte rettigheter for …

Selgers mulighet for tilbakeholdsrett Les mer »

Selger heve boligkjøp

Når kan selger heve boligkjøpet?

Når kan selger heve avtale om boligkjøp? Selgers misligholdsbeføyeler For å kunne gjennomføre et kjøp av fast eiendom kreves det at både selger (realdebitor) og kjøper (realkreditor) oppfyller sin del av avtalen. Dersom en av partene ikke oppfyller sin del av avtalen foreligger det mislighold. Ved mislighold utløses dette enkelte rettigheter for motparten i avtalen, …

Når kan selger heve boligkjøpet? Les mer »

Rettigheter ved salg av bolig

Rettigheter ved salg av bolig

Hvilke rettigheter har selgeren ved salg av bolig? Hva kan selger kreve ved mangelfull ytelse fra kjøper? For å kunne gjennomføre et kjøp av fast eiendom kreves det at både selger (realdebitor) og kjøper (realkreditor) oppfyller sin del av avtalen. Dersom en av partene ikke oppfyller sin del av avtalen foreligger det mislighold. Ved mislighold …

Rettigheter ved salg av bolig Les mer »

Nabo

Nabo

Det fremgår av rettspraksis at nabo til en eiendom omfatter alle som blir rammet av virksomheten på tomten. Hvem som vil være nabo til en eiendom beror derfor på hvordan type virksomhet som drives på tomten. For de større virksomheter vil nabobegrepet ramme videre enn ved alminnelig opptreden på eiendommer.

Naboloven

Naboloven

Naboloven (grannelova) av 16. juni 1961 regulerer rettsforholdet mellom naboer. Loven gir blant annet uttrykk for hva en nabo må finne seg i på en naboeiendom. Videre gir den uttrykk for fremgangsmåten ved nabovarsel og for de krav en nabo har ved rettsstridig oppførsel på naboeiendommen.   

Nøytral reklamasjon

Nøytral reklamasjon

For å kunne gjøre en mangel gjeldene kreves det at kjøper fremsetter en nøytral reklamasjon overfor selger/tjenesteyter innenfor reklamasjonsfristen. Formålet med den nøytrale  reklamasjonen er å avbryte reklamasjonsfristen. Det kreves derfor bare at kjøper påpeker at det foreligger en mangel og at han vil gjøre denne gjeldene. Etter at kjøper har påpekt mangelen overfor selger …

Nøytral reklamasjon Les mer »

Rull til toppen