Åsetesrett - Eiendomsrett.no®
Åsetesrett

Åsetesrett

Åsetesrett kan betegnes som en særlig form for arverett til landbrukseiendom. Forholdet reguleres av odelslova og gir overtakelsesrett på særlig gunstige vilkår. Lovens § 51 fastslår at det kun er livsarvingene (etterkommerene) til avdøde som har åsetesrett etter loven. Hvem av disse som blir prioritert fremgår av § 12:

«Av etterkomarane til odlaren​2 går eldre sysken føre yngre med seg og si line, om ikkje anna går fram av eller blir fastsett med heimel i denne lova.​3 Dette gjeld uansett kjønn og når etterkomarane er fødde».

Endringer i avhendingsloven

Bakgrunnen for denne typen regulering er at etterkommende generasjoner skal kunne overta gårdsbruk til en pris som gjør det mulig å drive gården videre. 


Rull til toppen